Đề án Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động và giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2010

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Sự cần thiết giải quyết việc làm 3

1. Một số khái niệm. 3

1.1. Nguồn nhân lực: 3

1.2. Nguồn lao động: 3

1.2. Việc làm: 3

2. Đặc điểm một số thị trường lao động. 4

2.1. Việc làm và thị trường lao động khu vực thành thị chính thức. 4

2.2. Việc làm và thị trường lao động khu vực thành thị không chính thức. 4

2.3. Việc làm và thị trường lao động khu vực nông thôn. 4

3. Vai trò của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. 5

3.1. Đặc điểm lao động ở các nước đang phát triển. 5

3.1.1. Số lượng lao động tăng nhanh. 5

3.1.2. Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp. 5

3.1.3. Hầu hết người lao động được trả tiền công thấp. 5

3.2.4. Còn một bộ phận lớn lao động chưa được sử dụng. 6

3.2. Vai trò của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 6

4. Những vấn đề nguồn lao động và việc làm cần giải quyết. 7

4.1. Vấn đề di chuyển nguồn lao động. 7

4.2. Tình trạng thừa thầy thiếu thợ 7

4.3. Tỷ trọng lao động giản đơn qúa cao. 8

Chương 2: Thực trạng giải quyết việc làm 9

1. Thực trạng nguồn lao động ở nước ta. 9

1.1. Cung lao động. 9

1.1.1.Khái niệm cung lao động: 9

1.1.2. Tình trạng cung lao động. 9

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung lao động. 12

1.2.1. Dân số: 12

1.2.2. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 13

1.2.3. Thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp: 13

1.2.4. Thời gian lao động: 13

2. Thực trạng giải quyết việc làm. 14

2.1. Cầu lao động. 14

2.1.1. Khái niệm cầu lao động. 14

2.1.2. Đặc điểm cầu lao động ở nước ta. 14

2.1.3. Những nguyên nhân của việc hạn chế cầu lao động. 15

2.2. Thực trạng việc làm. 16

2.2.1. Tình hình chung về giải quyết việc làm ở nước ta. 16

2.2.2. Hiện trạng việc làm ở khu vực nông thôn. 17

2.2.3. Hiện trạng việc làm ở khu vực thành thị. 18

2.2.4. Thực trạng việc làm theo nhóm ngành kinh tế. 19

2.2.5. Thực trạng việc làm theo khu vực kinh tế. 19

2.2.6. Thực trạng việc làm thông qua các chương trình mục tiêu. 19

Chương 3 : Phương hướng việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010 21

1. Quan điểm của chính sách việc làm 21

2. Mục tiêu giải quyết việc làm. 22

2.1. Trên cơ sở đó mục tiêu cụ thể trong 10 năm tới. 22

2.2. Đào tạo đội ngũ lao động. 23

2.3. Đảm bảo nguồn lao động phục vụ qúa trình CNH, HĐH, đất nước. 24

2.4. Nâng cao chất lượng nguồn lao động cho cạnh tranh và hội nhập 25

3. Phương hướng giải quyết việc làm. 26

3.1. Dân số là cơ sở hình thành nguồn lao động vì vậy cần: 26

3.2. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ tích cực với những nét đặc trưng chủ yếu sau: 26

3.3. Cải tiến và đổi mới cơ chế huy động vốn, sử dụng và quản lý vốn đầu tư theo những hướng sau: 26

3.4. Nhà nước cùng toàn dân ra sức đầu tư phát triển thực hiện tốt kế hoạch và các chương trình phát triển kinh tế xã hội. 27

4. Giải pháp giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2010. 27

4.1. Các giải pháp tăng cầu lao động trong thời gian tới. 27

4.1.1. Phát triển toàn diện khu vực nông thôn. 27

4.1.2. Khai thác các yếu tố tăng việc làm tự thân. 28

4.1.3. Mở rộng các ngành sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất phù hợp . 28

4.1.4. Kiểm soát yếu tố giá cả tiền lương, phân phối, tiêu dùng. 29

4.2. Các giải pháp giải quyết việc làm cho giai đoạn 2001- 2010. 29

4.2.1. Giải pháp phát triển kinh tế. 29

4.2.2. Giải pháp đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 30

4.2.3. Gắn kết giáo dục đào tạo với việc làm. 31

Kết luận 33

Danh mục tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY