Đề án Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Lời mở đầu 1Nội dung 3Phần I: Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp 3I. Tiêu chuẩn, nhận biết và phân loại TSCĐ: 31. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ: 32. Phân loại TSCĐ: 32.1. TSCĐ hữu hình: 42.2. TSCĐ vô hình: 42.3. TSCĐ thuê tài chính: 43. Các khái niệm cơ bản về Khấu hao TSCĐ: 43.1. Khái niệm về khấu hao TSCĐ: 43.2. Khái niệm về giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ: 43.3. Khái niệm về hao mòn TSCĐ: 5II. Sự cần thiết về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 5III. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ: 61. Phương pháp trích khấu hao đường thẳng. 62. Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 73. Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 8IV. Kết cấu và Nội dung phản ánh của tài khoản hao mòn TSCĐ. 91. Tài khoản sử dụng: 92. Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản hao mòn TSCĐ. 10V. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp. 11Phần II: kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 13I. Bàn về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 131. Bàn về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ: 132. Bàn về phương pháp khấu hao TSCĐ: 133. Bàn về Công thức tính khấu hao TSCĐ: 144. Bàn về Chế độ tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 15II. Hạch toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 161. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và TSCĐ thuê tài chính: 162. Hạch toán khấu hao Bất động sản đầu tư: 19Phần III: Đánh giá và kiến nghị 22I. Đánh giá chung: 221. Những thuận lợi: 222. Những hạn chế, khó khăn: 23II. Một số kiến nghị: 23Kết luận 25Tài liệu tham khảo 26

Lời mở đầu 1

Nội dung 3

Phần I: Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp 3

I. Tiêu chuẩn, nhận biết và phân loại TSCĐ: 3

1. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ: 3

2. Phân loại TSCĐ: 3

2.1. TSCĐ hữu hình: 4

2.2. TSCĐ vô hình: 4

2.3. TSCĐ thuê tài chính: 4

3. Các khái niệm cơ bản về Khấu hao TSCĐ: 4

3.1. Khái niệm về khấu hao TSCĐ: 4

3.2. Khái niệm về giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ: 4

3.3. Khái niệm về hao mòn TSCĐ: 5

II. Sự cần thiết về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 5

III. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ: 6

1. Phương pháp trích khấu hao đường thẳng. 6

2. Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 7

3. Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 8

IV. Kết cấu và Nội dung phản ánh của tài khoản hao mòn TSCĐ. 9

1. Tài khoản sử dụng: 9

2. Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản hao mòn TSCĐ. 10

V. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp. 11

Phần II: kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 13

I. Bàn về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 13

1. Bàn về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ: 13

2. Bàn về phương pháp khấu hao TSCĐ: 13

3. Bàn về Công thức tính khấu hao TSCĐ: 14

4. Bàn về Chế độ tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 15

II. Hạch toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp: 16

1. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và TSCĐ thuê tài chính: 16

2. Hạch toán khấu hao Bất động sản đầu tư: 19

Phần III: Đánh giá và kiến nghị 22

I. Đánh giá chung: 22

1. Những thuận lợi: 22

2. Những hạn chế, khó khăn: 23

II. Một số kiến nghị: 23

Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY