Đề án Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp theo hướng đổi mới

MỤC LỤC  Lời mở đầu 1Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC1. Khái niềm về tổ chức 31.1 Định nghĩa 31.2 Những đặc điểm chung của tổ chức 31.3 Phân loại tổ chức 42. Một số quy luật cơ bản của tổ chức2.1 Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức 52.2 Quy luật hệ thống 72.3 Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức 82.4 Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 92.5 Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức 103. Tổ chức là một khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng 10 Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ1. Khái niệm cơ cấu tổ chức 122. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 123. Những nguyên tắc tổ chức3.1 Nguyên tắc xác định theo chức năng 133.2 Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn 133.3 Nguyên tắc bậc thang 133.4 Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 143.5 Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm 143.6 Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 143.7 Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc 153.8 Nguyên tắc quản lý sự thay đổi 153.9 Nguyên tắc cân bằng 154. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 164.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý 164.2 Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý 165. Những thành phần cơ bản của cơ cấu tổ chức5.1 Chuyên môn hoá 175.1.1 Chuyên môn hoá chiều dọc 175.1.2 Chuyên môn hoá chiều ngang 185.2 Tiêu chuẩn hoá 185.3 Sự phối hợp 195.4 Quyền lực 196. Các mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường sử dụng6.1 Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân 206.2 Mô hình tổ chức theo chức năng 206.3 Mô hình tổ chức theo sản phẩm 216.4 Mô hình tổ chức theo địa dư 236.5 Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng 246.6 Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược 256.7 Mô hình tổ chức theo quá trình 276.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ 276.9 Mô hình tổ chức ma trận 296.10 Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp 30 Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI1. Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 322. Lựa chọn một cơ cấu tổ chức thích hợp 333. Một số công cụ phối hợp3.1 Các kế hoạch 343.2 Hệ thống tiêu chuẩn Kinh tế- Kỹ thuật 343.3 Các công cụ cơ cấu 343.4 Giám sát trực tiếp 343.5 Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông và tham gia quản lý 353.6 Văn hoá tổ chức 354. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 364.1 Phương pháp tương tự 364.2 Phương pháp phân tích theo yếu tố 365. Một số kiến nghị nhằm phát huy tính hiệu quả của công tác tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi mới 40 Kết luận. 42 Tài liệu tham khảo 43

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Khái niềm về tổ chức 3

1.1 Định nghĩa 3

1.2 Những đặc điểm chung của tổ chức 3

1.3 Phân loại tổ chức 4

2. Một số quy luật cơ bản của tổ chức

2.1 Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức 5

2.2 Quy luật hệ thống 7

2.3 Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức 8

2.4 Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 9

2.5 Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức 10

3. Tổ chức là một khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối

chính sách của Đảng 10

Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức 12

2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 12

3. Những nguyên tắc tổ chức

3.1 Nguyên tắc xác định theo chức năng 13

3.2 Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn 13

3.3 Nguyên tắc bậc thang 13

3.4 Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 14

3.5 Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm 14

3.6 Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 14

3.7 Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc 15

3.8 Nguyên tắc quản lý sự thay đổi 15

3.9 Nguyên tắc cân bằng 15

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 16

4.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý 16

4.2 Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý 16

5. Những thành phần cơ bản của cơ cấu tổ chức

5.1 Chuyên môn hoá 17

5.1.1 Chuyên môn hoá chiều dọc 17

5.1.2 Chuyên môn hoá chiều ngang 18

5.2 Tiêu chuẩn hoá 18

5.3 Sự phối hợp 19

5.4 Quyền lực 19

6. Các mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

thường sử dụng

6.1 Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân 20

6.2 Mô hình tổ chức theo chức năng 20

6.3 Mô hình tổ chức theo sản phẩm 21

6.4 Mô hình tổ chức theo địa dư 23

6.5 Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng 24

6.6 Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược 25

6.7 Mô hình tổ chức theo quá trình 27

6.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ 27

6.9 Mô hình tổ chức ma trận 29

6.10 Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp 30

Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU

TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI

1. Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 32

2. Lựa chọn một cơ cấu tổ chức thích hợp 33

3. Một số công cụ phối hợp

3.1 Các kế hoạch 34

3.2 Hệ thống tiêu chuẩn Kinh tế- Kỹ thuật 34

3.3 Các công cụ cơ cấu 34

3.4 Giám sát trực tiếp 34

3.5 Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông và tham gia quản lý 35

3.6 Văn hoá tổ chức 35

4. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 36

4.1 Phương pháp tương tự 36

4.2 Phương pháp phân tích theo yếu tố 36

5. Một số kiến nghị nhằm phát huy tính hiệu quả của công tác tổ chức trong

các doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi mới 40

Kết luận. 42

Tài liệu tham khảo 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY