Đề án Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty Dược phẩm Trung ương 7

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI. 2I-/ KHÁI NIỆM. 2II-/ BẢN CHẤT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 21-/ LÝ DO SỬ DỤNG CÁC TRUNG GIAN TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 22-/ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 23-/ CÁC DÒNG CHẢY TRONG KÊNH PHÂN PHỐI. 2III-/ CẤU TRÚC VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 21-/ KHÁI NIỆM. 22-/ CƠ CẤU KÊNH PHÂN PHỐI 23-/ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH. 23.1 THÀNH VIÊN CHỨC THỨC CỦA KÊNH. 23.2 CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ. 2PHẦN II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII 2I-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII. 21-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 21.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA LĨNH VỰC KINH DOANH DƯỢC PHẨM. 21.2 LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII. 21.3-/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 21.3.1 CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ. 21.3.2 NHỮNG YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ. 21.4-/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 22-/ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN HÀNH. 22.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH. 22.2 NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 23-/ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG. 23.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT. 23.2 CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX. 24-/ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐANG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TRONG THỜI GIAN TỚI. 2II-/ CÁC GIẢI PHÁP. 21-/ GIẢI PHÁP VỀ TRUNG GIAN. 22-/ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH. 2KẾT LUẬN. 2TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI. 2

I-/ KHÁI NIỆM. 2

II-/ BẢN CHẤT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 2

1-/ LÝ DO SỬ DỤNG CÁC TRUNG GIAN TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 2

2-/ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 2

3-/ CÁC DÒNG CHẢY TRONG KÊNH PHÂN PHỐI. 2

III-/ CẤU TRÚC VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 2

1-/ KHÁI NIỆM. 2

2-/ CƠ CẤU KÊNH PHÂN PHỐI 2

3-/ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH. 2

3.1 THÀNH VIÊN CHỨC THỨC CỦA KÊNH. 2

3.2 CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ. 2

PHẦN II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN

PHỐI DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII 2

I-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII. 2

1-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 2

1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA LĨNH VỰC KINH DOANH DƯỢC PHẨM. 2

1.2 LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII. 2

1.3-/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2

1.3.1 CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ. 2

1.3.2 NHỮNG YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ. 2

1.4-/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 2

2-/ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN HÀNH. 2

2.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH. 2

2.2 NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 2

3-/ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG. 2

3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT. 2

3.2 CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX. 2

4-/ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐANG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TRONG THỜI GIAN TỚI. 2

II-/ CÁC GIẢI PHÁP. 2

1-/ GIẢI PHÁP VỀ TRUNG GIAN. 2

2-/ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH. 2

KẾT LUẬN. 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY