Đề án Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ. 3I. Khái quát về tổ chức tài chính phi Ngân hàng. 31. Khái niệm về tổ chức tài chính phi ngân hàng. 32. Đặc điểm và vai trò. 33. Phân loại: 4II. Công ty tài chính và mô hình Công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. 41. Công ty tài chính. 42. Về mô hình Công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. 5III. Về mô hình Công ty tài chính trong Tổng Công ty ở nước ta. 9Kết luận chương I 11CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNHTRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA. 12I. Những thành tựu ban đầu: 121. Huy động vốn. 122. Về sử dụng vốn: 133. Các hoạt động khác: 14II. Những khó khăn, hạn chế: 151. Khó khăn trong hoạt động nghiệp vụ: 152. Khó khăn - hạn chế trong các hoạt động nội bộ: 15III. Nguyên nhân và bài học bước đầu. 151. Nguyên nhân: 152. Những bài học kinh nghiệm bước đầu. 15Kết luận chương II 15CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM . 15I. Quan điểm về nội dung các giải pháp. 15II. Những giải pháp phát triển và hoàn thiện mô hình 151. Về huy động vốn 152. Về hoạt động cho vay: 153. Về đầu tư tài chính. 154. Về hoạt động dịch vụ. 155. Chuẩn bị cho những nghiệp vụ mới. 156. Các giải pháp hỗ trợ. 15III. Khuyến nghị 151. Đối với Nhà nước. 152. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 153. Đối với các Tổng Công ty chủ quản. 154. Đối với các công ty tài chính. 15Kết luận chương 3 15KẾT LUẬN CHUNG 15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ. 3

I. Khái quát về tổ chức tài chính phi Ngân hàng. 3

1. Khái niệm về tổ chức tài chính phi ngân hàng. 3

2. Đặc điểm và vai trò. 3

3. Phân loại: 4

II. Công ty tài chính và mô hình Công ty tài chính trong tập đoàn

kinh tế. 4

1. Công ty tài chính. 4

2. Về mô hình Công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. 5

III. Về mô hình Công ty tài chính trong Tổng Công ty ở nước ta. 9

Kết luận chương I 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA. 12

I. Những thành tựu ban đầu: 12

1. Huy động vốn. 12

2. Về sử dụng vốn: 13

3. Các hoạt động khác: 14

II. Những khó khăn, hạn chế: 15

1. Khó khăn trong hoạt động nghiệp vụ: 15

2. Khó khăn - hạn chế trong các hoạt động nội bộ: 15

III. Nguyên nhân và bài học bước đầu. 15

1. Nguyên nhân: 15

2. Những bài học kinh nghiệm bước đầu. 15

Kết luận chương II 15

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ở VIỆT NAM . 15

I. Quan điểm về nội dung các giải pháp. 15

II. Những giải pháp phát triển và hoàn thiện mô hình 15

1. Về huy động vốn 15

2. Về hoạt động cho vay: 15

3. Về đầu tư tài chính. 15

4. Về hoạt động dịch vụ. 15

5. Chuẩn bị cho những nghiệp vụ mới. 15

6. Các giải pháp hỗ trợ. 15

III. Khuyến nghị 15

1. Đối với Nhà nước. 15

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 15

3. Đối với các Tổng Công ty chủ quản. 15

4. Đối với các công ty tài chính. 15

Kết luận chương 3 15

KẾT LUẬN CHUNG 15

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY