Đề án Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG NỀN

KINH TẾ 6

1. Khái niệm và vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế. 6

1.1 Khái niệm về vốn lưu động 6

1.1.1 Các quan điểm về vốn của các nhà kinh tế học 6

1.1.2 Khái niệm về vốn lưu động 7

1.1.3 Đặc điểm vốn lưu động 7

1.2 Phân loại vốn lưu động 8

1.2.1 Căn cứ theo nguồn hình thành 8

1.2.2 Căn cứ theo vai trò của từng loại vốn trong quá trình sản xuất 8

1.2.3 Căn cứ vào hình thái biểu hiện 9

1.2.4 Căn cứ vào quan hệ sở hữu về vốn 9

1.3 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 9

1.3.1 Khái niệm kết cấu vốn lưu động 9

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 10

2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 10

2.1 Quan điểm hiệu quả sử dụng vốn 10

2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11

2.2.1 Vòng quay hàng dự trữ tồn kho 11

2.2.2 Kì thu tiền bình quân 11

2.2.3 Vòng quay tài sản lưu động 11

2.2.4 Vòng quay vốn lưu động 12

2.2.5 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong kì 12

2.2.6 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động 12

2.2.7 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 12

2.3 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13

2.3.1 Quản lý vốn bằng tiền mặt 13

2.3.2 Quản lý các khoản phải thu 13

2.3.3 Quản lý hàng tồn kho 14

2.3.4 Quản lý vốn về chi phí trả trước 17

2.3.5 Cách xác định nhu cầu Vốn lưu động 17

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất 18

3. 1 Nhóm nhân tố có thể lượng hoá được 18

3.1.1 Doanh thu trong kì 18

3.1.2 Chi phí kinh doanh 19

3.1.3 Lượng tiền mặt tồn quỹ 19

3.1.4 Mức dự trữ hàng tồn kho 20

3.1.5 Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 20

3.2 Nhóm nhân tố không thể lượng hoá được 20

3.2.1 Các nhân tố xét về mặt khách quan 20

3.2.2 Các nhân tố xét về mặt chủ quan 22

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 24

1. Tình hình tài chính của công ty 24

2. Tình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động 25

2.1 Quản lý tiền mặt 25

2.2 Quản lý khoản phải thu 26

2.3 Quản lý hàng dự trữ tồn kho 27

3. Hiệu quả sử dụng vốn qua các chỉ tiêu đánh giá 28

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong công ty 31

4.1 Những mặt tích cực 31

4.2 Những mặt hạn chế 32

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 33

Kết luận 35

Tài liệu tham khảo 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY