Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Lời nói đầu 3

Ch¬¦¥ng I : Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ N¦íc 4

I. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 4

1.1.Định nghĩa doanh nghiệp nhà nước 4

1.2.Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – vai trò và thực trạng của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. 4

II. một số lý luận chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 7

2.1.Khái niệm và bản chất của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 7

2.1.1. Khái niệm về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 7

2.1.2. Bản chất của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 7

2.2. Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8

2.3. Tác động của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 9

2.3.1. Cổ phần hoá với tăng trưởng kinh tế. 9

2.3.2. Cổ phần hoá với vần đề dân chủ hoá đời sống kinh tế và chống tham nhũng 10

2.3.3. Tác động xã hội của cổ phần hóa. 10

2.3.4. Cổ phần hoá với sự phát triển của thị trường chứng khoán 11

2.4. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. 11

Ch¬¦¥ng II: Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ N¦íc ë ViÖt Nam 12

I. Tiến trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua 12

1.1. Giai đoạn thí điểm (từ năm 1992 – 1996). 12

1.2. Giai đoạn mở rộng (1996-2002). 13

1.3. Giai đoạn chủ động (bắt đầu từ tháng 6/2002 đến tháng 11/2004). 13

1.4. Giai đoạn đẩy mạnh (từ tháng 12/2004 đến nay). 14

II. Những thành tựu đạt được từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 14

2.1.Những thành tựu mang tính chất định lượng. 14

2.2. Tác động của cổ phần hoá đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hoá. 17

2.3.Cổ phần hoá tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, giúp cơ cấu lại doanh nghiệp, huy động thêm vốn, tạo cho doanh nghiệp có chế quản lý năng động hiệu quả. 18

III. Những khó khăn của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 19

Ch¦¥ng III :C¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ N¦íC 21

I.Nguyên nhân của những hạn chế. 25

II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 26

2.1.Giải pháp để nâng cao nhận thức và chỉ đạo thực hiện. 27

2.2.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về cổ phần hoá. 29

2.3.Phải có quyết tâm cổ phần hoá. 30

2.4. Thực hiện cổ phần hoá từng bước vững chắc. 30

2.5.Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp cổ phần hoá. 34

2.6.Xoá bỏ cổ phần hoá khép kin và lành mạnh hoá tình hình tài chính. 34

kÕt luËn 36

Tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY