Chuyên đề Xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc

I. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG DI TRUYỀN PHÂN TỬ TRONG CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG GIA SÚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1.1. Khái niệm về phƣơng pháp lựa chọn giống gia súc qua kiểu hình và kiểu gen a. Lựa chọn giống gia súc qua kiểu hình (truyền thống và phổ biến) Lựa chọn qua kiểu hình thông qua sự đo lường các tính trạng quan tâm (sinh sản, tăng trọng, chất lượng thịt ). Kiểu hình được điều chỉnh theo người chăn nuôi và hiệu quả kinh tế, dựa trên chỉ số ước lượng giá trị chăn nuôi (Estimate Breeding Value-EBVs). EBV giúp ước lượng tính trạng của một cá thể sẽ được thể hiện ở thế hệ con cháu như thế nào, nhằm mục đích đưa tính trạng của tất cả cá thể trong đàn hoặc trong giống lên một mặt bằng so sánh đồng nhất để giúp có một quyết định chọn giống phù hợp dựa trên sự so sánh tương đồng (của tính trạnh theo dõi) bất chấp hệ thống hay điều kiện sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC