Chuyên đề Xây dựng website quản trị cho Công ty TNHH công nghệ phần mềm giải trí Zion

MỤC LỤC Lời mở đầu 4CHƯƠNG 1: Khảo sát công ty Zion 51.1 Giới thiệu về công ty TNHH công nghệ phần mềm giải trí Zion. 51.2 Khảo sát quá trình bán hàng của công ty Zion. 101.2.1.Phía khách hàng: 101.2.2.Phía công ty: 101.2.3 Phía nhà cung cấp: 111.3 Nhu cầu có một trang web thay thế. 111.4 Khả năng thực hiện trang web. 111.4.1 Khó Khăn Trong Triển Khai Dự án 111.4.2 Đánh Giá sơ bộ tính khả thi của dự án 111.4.3 Nội dung trang web sẽ xây dựng : 12CHƯƠNG 2: Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt 142.1 Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt CSDL 142.2 Lựa chọn ngôn ngữ thiết kế. 142.2.1 ACTIVE SERVER PAGE 142.2.2 Mô hình hoạt động của ASP 152.2.3 Cấu trúc của một FILE ASP 152.2.4 Các đối tượng trong ASP 152.2.4.1 Đối tượng Request 152.2.4.2 Đối tượng Response 152.2.4.3 Đối tượng Server 152.2.4.4 Đối tượng Application 162.2.4.5 Đối tượng Session 162.2.5. Các Component của ASP 162.2.6. ASP và cơ sở dữ liệu 162.2.6.1. Cấu hình DSN (Data Source Name) 162.2.6.2. ADO (Active Data Object) 162.3 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình. 172.3.1. Giới thiệu về VBSCRIPT 172.3.2. Các kiểu dữ liệu của VBSCRIPT 172.3.3. Biến trong VBSCRIPT 182.3.4. Hằng trong VBSCRIPT 182.3.5. Các toán tử trong VBSCRIPT 182.3.6. Các hàm có sẵn và thông dụng của VBSCRIPT 19CHƯƠNG 3: Phân tích và thiết kế 203.1 Phân tích và thiết kế các chức năng của website đặt hàng qua mạng 203.1.1 Mô hình phân cấp chức năng. 203.1.2 Mô hình chức năng mức ngữ cảnh . 223.1.3 Mô hình chức năng mức đỉnh 1. 233.1.4 Mô hình chức năng mức đỉnh 2. 243.1.5 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.1 253.1.6 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.2. 263.1.7 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.3. 273.2.Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu 283.2.1 Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu: 283.2.2 Thiết kê bảng cơ sở dữ liệu: 293.3.Thiết kế giao diện cho website 373.3.1 Giao diện trang chủ : 373.3.2 Giao diện trang giỏ hàng : 383.3.3 Giao diện trang đăng ký: 403.3.4 Giao diện trang quản trị : 413.3.5 Giao diện trang sản phẩm : 483.3.6 Giao diện trang đơn hàng : 503.3.7 Giao diện trang tin tức : 51CHƯƠNG 4: Đánh giá và hướng phát triển 524.1 Khái quát: 524.2 Kết quả thu được: 524.3 Hạn chế của chương trình: 524.4 Hướng phát triển của đề tài 53KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

Lời mở đầu 4

CHƯƠNG 1: Khảo sát công ty Zion 5

1.1 Giới thiệu về công ty TNHH công nghệ phần mềm giải trí Zion. 5

1.2 Khảo sát quá trình bán hàng của công ty Zion. 10

1.2.1.Phía khách hàng: 10

1.2.2.Phía công ty: 10

1.2.3 Phía nhà cung cấp: 11

1.3 Nhu cầu có một trang web thay thế. 11

1.4 Khả năng thực hiện trang web. 11

1.4.1 Khó Khăn Trong Triển Khai Dự án 11

1.4.2 Đánh Giá sơ bộ tính khả thi của dự án 11

1.4.3 Nội dung trang web sẽ xây dựng : 12

CHƯƠNG 2: Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt 14

2.1 Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt CSDL 14

2.2 Lựa chọn ngôn ngữ thiết kế. 14

2.2.1 ACTIVE SERVER PAGE 14

2.2.2 Mô hình hoạt động của ASP 15

2.2.3 Cấu trúc của một FILE ASP 15

2.2.4 Các đối tượng trong ASP 15

2.2.4.1 Đối tượng Request 15

2.2.4.2 Đối tượng Response 15

2.2.4.3 Đối tượng Server 15

2.2.4.4 Đối tượng Application 16

2.2.4.5 Đối tượng Session 16

2.2.5. Các Component của ASP 16

2.2.6. ASP và cơ sở dữ liệu 16

2.2.6.1. Cấu hình DSN (Data Source Name) 16

2.2.6.2. ADO (Active Data Object) 16

2.3 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình. 17

2.3.1. Giới thiệu về VBSCRIPT 17

2.3.2. Các kiểu dữ liệu của VBSCRIPT 17

2.3.3. Biến trong VBSCRIPT 18

2.3.4. Hằng trong VBSCRIPT 18

2.3.5. Các toán tử trong VBSCRIPT 18

2.3.6. Các hàm có sẵn và thông dụng của VBSCRIPT 19

CHƯƠNG 3: Phân tích và thiết kế 20

3.1 Phân tích và thiết kế các chức năng của website đặt hàng qua mạng 20

3.1.1 Mô hình phân cấp chức năng. 20

3.1.2 Mô hình chức năng mức ngữ cảnh . 22

3.1.3 Mô hình chức năng mức đỉnh 1. 23

3.1.4 Mô hình chức năng mức đỉnh 2. 24

3.1.5 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.1 25

3.1.6 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.2. 26

3.1.7 Mô hình chức năng mức dưới đỉnh.3. 27

3.2.Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu 28

3.2.1 Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu: 28

3.2.2 Thiết kê bảng cơ sở dữ liệu: 29

3.3.Thiết kế giao diện cho website 37

3.3.1 Giao diện trang chủ : 37

3.3.2 Giao diện trang giỏ hàng : 38

3.3.3 Giao diện trang đăng ký: 40

3.3.4 Giao diện trang quản trị : 41

3.3.5 Giao diện trang sản phẩm : 48

3.3.6 Giao diện trang đơn hàng : 50

3.3.7 Giao diện trang tin tức : 51

CHƯƠNG 4: Đánh giá và hướng phát triển 52

4.1 Khái quát: 52

4.2 Kết quả thu được: 52

4.3 Hạn chế của chương trình: 52

4.4 Hướng phát triển của đề tài 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY