Chuyên đề Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất của Công ty Cổ phần Tràng An

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 2II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 51. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Tràng An 52. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 6IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10V. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HỆ THỐNG CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP 11VI. ĐẶC ĐIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 12VII. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG 17VIII. ĐẶC ĐIỂM VỀ VỐN 18IX. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 20Chương II: THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 22I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOACH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 221. Lập kế hoạch sản xuất 242. Duyệt 253. Triển khai, kiểm soát tiến độ sản xuất 264. Báo cáo, cập nhật, quyết toán vật tư, thành phẩm 27II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 281.Tình hình sản xuất sản phẩm của công ty 282. Khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty 31III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY NĂM 2007 33IV. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM TRONG KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 351. Ưu điểm 352. Những tồn tại: 353. Nguyên nhân 36V. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 371. Hiệu quả sử dụng lao động 372. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 393. Hiệu quả huy động vốn 424. Hiệu suất sử dụng máy 435. Tổ chức quản lý, hiệp tác giữa các bộ phận 45Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 46I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 461. Phương hướng chung của ngành 462. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong những năm tới 473. Kế hoạch sản xuất sản phẩm trong năm 2008 49II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 541. Tăng cường điều tra nghiên cứu thị trường. 542. Tiết kiệm nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 563. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm 574. Huy động thêm vốn đầu tư có hiệu quả 595. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, động viên khuyến khích người lao động làm việc 60KẾT LUẬN 63TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 2

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 5

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Tràng An 5

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 6

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10

V. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HỆ THỐNG CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP 11

VI. ĐẶC ĐIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 12

VII. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG 17

VIII. ĐẶC ĐIỂM VỀ VỐN 18

IX. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 20

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 22

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOACH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 22

1. Lập kế hoạch sản xuất 24

2. Duyệt 25

3. Triển khai, kiểm soát tiến độ sản xuất 26

4. Báo cáo, cập nhật, quyết toán vật tư, thành phẩm 27

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 28

1.Tình hình sản xuất sản phẩm của công ty 28

2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty 31

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY NĂM 2007 33

IV. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM TRONG KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 35

1. Ưu điểm 35

2. Những tồn tại: 35

3. Nguyên nhân 36

V. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 37

1. Hiệu quả sử dụng lao động 37

2. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 39

3. Hiệu quả huy động vốn 42

4. Hiệu suất sử dụng máy 43

5. Tổ chức quản lý, hiệp tác giữa các bộ phận 45

Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 46

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 46

1. Phương hướng chung của ngành 46

2. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong những năm tới 47

3. Kế hoạch sản xuất sản phẩm trong năm 2008 49

II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 54

1. Tăng cường điều tra nghiên cứu thị trường. 54

2. Tiết kiệm nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 56

3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm 57

4. Huy động thêm vốn đầu tư có hiệu quả 59

5. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, động viên khuyến khích người lao động làm việc 60

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY