Chuyên đề Vận tải đường Biển tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS): Thực trạng và giải pháp

M ỤC L ỤC L ời n ói đ ầu 1CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 3 1.1. Một số khái niệm 31.1.1. Khái niệm về chung về vận tải 31.1.2. Khái niệm vận tải biển 41.2. Vị trí, vai trò và đặc điểm của vận tải biển 61.2.1. Vị trí6 61.2.1.1. Vận tải đường biển có một vị trí quan trọng trong việc vận chuyển hàng hoá. 61.2.1.2. Vận tải biển cùng với các phương thức vận tải khác tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt trong vận tải hàng hoá. 71.2.1.3. Vận tải đường biển góp phần thúc đảy mối liên hệ với nước ngoài. 91.2.2. Vai trò 111.2.2.1. Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế và là một yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế. 111.2.2.2. Vận tải đường biển phát triển làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế. 141.2.2.3. Vận tải đường biển ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế15 151.2.3. Đặc điểm16 161.3. Đánh giá chung về vận tải đường biển Việt Nam 191.3.1. Thuận lợi19 191.3.2. Khó khăn21 211.3.2.1. Về đội tàu 211.3.2.2. Về hệ thống cảng biển, trang thiết bị xếp dỡ 23CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETTRANS) 242.1. Khái quát về Công ty VIETRANS 242.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24 242.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty26 262.1.2.1. Chức năng 262.1.2.2. Nhiệm vụ 272.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty28 282.2. Thực trạng vận tải đường biển tại VIETRANS 302.2.1. Cơ sở hạ tầng vật chất30 302.2.2. Phương thức quản lý kinh doanh31 312.2.3. Công tác quản lý và đào tạo lao động32 322.2.4. Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển tại VIETRANS33 332.3. Đánh giá các kết quả đã đạt được trong hoạt động vận tải đường biển tại VIETRANS 362.3.1. Kết quả đã đạt được36 362.3.2. Tồn tại và yếu kém38 382.3.3. Nguyờn nhân39 392.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 392.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 41      CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TỪ NAY TỚI 2015 433.1. Một số quan điểm định hướng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế bằng đường biển của VIETRANS trong thời gian tới (từ nay tới 2015) 433.1.1. Dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trên thế giới43 433.1.2. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển và quan điểm phát triển dịch vụ này ở Việt Nam44 443.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của VIETRANS trong thời gian tới 453.3. Một số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động vận tải đường biển của VIETRANS trong thời gian tới từ nay tới 201548 483.3.1. Đổi mới hoàn thiện đội tàu biển của công ty48 483.3.2. Xây dựng và cải tạo hệ thống cảng biển, trang thiết bị xếp dỡ. 53 533.3.3. Tiến hành cổ phần hoỏ cụng ty54 543.3.4. Phát triển vận tải bằng container và vận tải đa phương thức. 54 543.3.5. Mở rộng liên doanh liên kết với nước ngoài trong vận tải đường biển. 56 563.3.6. Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực57 573.4. Một số kiến nghị khác58 583.4.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý58 583.4.2. Các chính sách quản lý của nhà nước59 59Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 63

M ỤC L ỤC

L ời n ói đ ầu 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 3

1.1. Một số khái niệm 3

1.1.1. Khái niệm về chung về vận tải 3

1.1.2. Khái niệm vận tải biển 4

1.2. Vị trí, vai trò và đặc điểm của vận tải biển 6

1.2.1. Vị trí6 6

1.2.1.1. Vận tải đường biển có một vị trí quan trọng trong việc vận chuyển hàng hoá. 6

1.2.1.2. Vận tải biển cùng với các phương thức vận tải khác tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt trong vận tải hàng hoá. 7

1.2.1.3. Vận tải đường biển góp phần thúc đảy mối liên hệ với nước ngoài. 9

1.2.2. Vai trò 11

1.2.2.1. Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế và là một yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế. 11

1.2.2.2. Vận tải đường biển phát triển làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế. 14

1.2.2.3. Vận tải đường biển ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế15 15

1.2.3. Đặc điểm16 16

1.3. Đánh giá chung về vận tải đường biển Việt Nam 19

1.3.1. Thuận lợi19 19

1.3.2. Khó khăn21 21

1.3.2.1. Về đội tàu 21

1.3.2.2. Về hệ thống cảng biển, trang thiết bị xếp dỡ 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETTRANS) 24

2.1. Khái quát về Công ty VIETRANS 24

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24 24

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty26 26

2.1.2.1. Chức năng 26

2.1.2.2. Nhiệm vụ 27

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty28 28

2.2. Thực trạng vận tải đường biển tại VIETRANS 30

2.2.1. Cơ sở hạ tầng vật chất30 30

2.2.2. Phương thức quản lý kinh doanh31 31

2.2.3. Công tác quản lý và đào tạo lao động32 32

2.2.4. Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển tại VIETRANS33 33

2.3. Đánh giá các kết quả đã đạt được trong hoạt động vận tải đường biển tại VIETRANS 36

2.3.1. Kết quả đã đạt được36 36

2.3.2. Tồn tại và yếu kém38 38

2.3.3. Nguyờn nhân39 39

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 39

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 41

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TỪ NAY TỚI 2015 43

3.1. Một số quan điểm định hướng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế bằng đường biển của VIETRANS trong thời gian tới (từ nay tới 2015) 43

3.1.1. Dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trên thế giới43 43

3.1.2. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển và quan điểm phát triển dịch vụ này ở Việt Nam44 44

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của VIETRANS trong thời gian tới 45

3.3. Một số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động vận tải đường biển của VIETRANS trong thời gian tới từ nay tới 201548 48

3.3.1. Đổi mới hoàn thiện đội tàu biển của công ty48 48

3.3.2. Xây dựng và cải tạo hệ thống cảng biển, trang thiết bị xếp dỡ. 53 53

3.3.3. Tiến hành cổ phần hoỏ cụng ty54 54

3.3.4. Phát triển vận tải bằng container và vận tải đa phương thức. 54 54

3.3.5. Mở rộng liên doanh liên kết với nước ngoài trong vận tải đường biển. 56 56

3.3.6. Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực57 57

3.4. Một số kiến nghị khác58 58

3.4.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý58 58

3.4.2. Các chính sách quản lý của nhà nước59 59

Kết luận 61

Tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY