Chuyên đề Tổ chức quá trình hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong kinh doanh thương mại tại công ty thương mại Hương Thủy

MỤC LỤCLời mở đầuPhần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trường.1. Một số vấn đề về tiêu thụ hàng hoá .2. Các phương thức về tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại3. Phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng hoá tiêu thụ.4. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá.5. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.II. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên.1. Hệ thống chứng từ kế toán và TK sử dụng.2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khuấ trừ.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.III. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ.1. TK sử dụng2. Trình tự hạch toán.IV. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá.1. Hạch toán chi phí bán hàng2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá.V. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Sổ kế toán nhật ký chung.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký- sổ cái.3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký – chứng từ.4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ – ghi sổVI. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ.A. Hệ thống chỉ tiêu phân tích. I. Ý nghĩa nhiệm vụ phân tích.II. Phân tích tình hình tiêu thụ.III. Phân tích kết quả kinh doanh.B. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận .Phần II: Thực trạng tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ .I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt dộng kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hương Thuỷ1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty III. Thực trạng công tác hạch toán tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ1. Hạch toán ban đầu 2. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở Công tya. Tài khoản sử dụng b. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoác. Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoáIV. Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty1. Hạch toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp3. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 4. Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanhPhần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM Hương ThuỷI. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.II. Những ưu điểm và tồn tại trong công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương ThuỷIII. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty * KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trường.

1. Một số vấn đề về tiêu thụ hàng hoá .

2. Các phương thức về tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại

3. Phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng hoá tiêu thụ.

4. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá.

5. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

II. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1. Hệ thống chứng từ kế toán và TK sử dụng.

2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khuấ trừ.

3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

III. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. TK sử dụng

2. Trình tự hạch toán.

IV. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá.

1. Hạch toán chi phí bán hàng

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá.

V. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá.

1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Sổ kế toán nhật ký chung.

2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký- sổ cái.

3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký – chứng từ.

4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ – ghi sổ

VI. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ.

A. Hệ thống chỉ tiêu phân tích.

I. Ý nghĩa nhiệm vụ phân tích.

II. Phân tích tình hình tiêu thụ.

III. Phân tích kết quả kinh doanh.

B. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận .

Phần II: Thực trạng tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ .

I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt dộng kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hương Thuỷ

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty

1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty

III. Thực trạng công tác hạch toán tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ

1. Hạch toán ban đầu

2. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở Công ty

a. Tài khoản sử dụng

b. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

c. Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

IV. Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty

1. Hạch toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh

4. Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ

I. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

II. Những ưu điểm và tồn tại trong công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ

III. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty

* KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY