Chuyên đề Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hải Phòng

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích của đề tài 2

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2

4. Kết cấu nội dung chính của đề tài 2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 7

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 8

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 10

1.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 12

1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 12

1.3.2. Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng 13

1.3.3. Trình tự kế toán 16

1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 19

1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 19

1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 20

1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 21

1.4.3.1. Theo quá trình sản xuất 21

1.4.3.2. Theo công việc 24

1.5. Tổ chức hệ thống thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DA GIẦY HẢI PHÒNG 26

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh 26

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 26

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 28

2.1.3. Quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty 32

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 35

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 39

2.2.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất ở công ty 39

2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty 41

2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41

2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 50

2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hải Phòng 62

2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 62

2.3.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 62

2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 63

CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DA GIẦY HẢI PHÒNG 66

3.1. Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 66

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 68

Kết luận

Danh mục Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY