Chuyên đề Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU TRANG PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP I- Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá1- Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá2- Các phương pháp xác định giá vốn của hàng tiêu thụ3- Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và phương pháp hạch toán.II- Các phương thức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và phương pháp hạch toán:A- Theo phương pháp kê khai thường xuyên1- Phương pháp trực tiếp2- Phương thức gửi bán 3- Phương thức bán hàng4- Phương thức đại lý, ký gửi.5- Phương thức hàng đổi hàng.6- Sản xuất sản phẩm, hàng hoá trả lương cho công nhân.B- Theo phương pháp kiểm kê định kỳ:1- Phương pháp kiểm kê định kỳ đối với hạch toán tiêu thụ thành phẩm.2- Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ.III- Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán:1- Hạch toán chiết khấu bán hàng.2- Hạch toán hàng bán bị trả lại.3- Hạch toán giảm giá hàng bán.IV- Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ:1- Hạch toán chi phí bán hàng.2- Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.3- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.V- Các hình thức áp dụng sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá:1- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký - sổ cái.2- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký chung.3- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức chứnng từ ghi sổ.4- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký chứng từ.PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI - XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ:I- Đặc điểm SXKD ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.1- Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển ở Công ty2- Chức năng, nhiệm vụ SXKD của Công ty.3- Tổng giá trị tài sản và nguồn hình thành thành phẩm.4- Thị trường mua bán hàng của Công ty.5- Một số chỉ tiêu tài chính.6- Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của Công tyII- Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán, sổ sách kế toán.1- Tổ chức bộ máy kế toán.2- Nhiệm vụ của phòng kế toán.3- Tổ chức sổ sách kế toán - hình thức và phương pháp kế toán áp dụngIII- Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà:1- Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá của Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.2- Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.3- Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và phương pháp hạch toán.4- Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ.5- Thanh toán chiết khấu, giảm giá hàng bán.6- Hạch toán giá vốn hàng bán7- Hạch toán chi phí bán hàng8- Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp9- Hạch toán xác định kết quả kinh doanhPHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẦN HOÀN THIỆM TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI - XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ:I- Một số nhận xét chung về công tác quản lý và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.1- Nhận xét chung:2- Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanhII- Một vài ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.PHẦN KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU TRANG

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

I- Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

1- Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

2- Các phương pháp xác định giá vốn của hàng tiêu thụ

3- Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và phương pháp hạch toán.

II- Các phương thức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và phương pháp hạch toán:

A- Theo phương pháp kê khai thường xuyên

1- Phương pháp trực tiếp

2- Phương thức gửi bán

3- Phương thức bán hàng

4- Phương thức đại lý, ký gửi.

5- Phương thức hàng đổi hàng.

6- Sản xuất sản phẩm, hàng hoá trả lương cho công nhân.

B- Theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

1- Phương pháp kiểm kê định kỳ đối với hạch toán tiêu thụ thành phẩm.

2- Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

III- Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán:

1- Hạch toán chiết khấu bán hàng.

2- Hạch toán hàng bán bị trả lại.

3- Hạch toán giảm giá hàng bán.

IV- Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ:

1- Hạch toán chi phí bán hàng.

2- Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

3- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.

V- Các hình thức áp dụng sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá:

1- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký - sổ cái.

2- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký chung.

3- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức chứnng từ ghi sổ.

4- Trình tự ghi sổ hạch toán bán hàng theo hình thức nhật ký chứng từ.

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI - XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ:

I- Đặc điểm SXKD ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

1- Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển ở Công ty

2- Chức năng, nhiệm vụ SXKD của Công ty.

3- Tổng giá trị tài sản và nguồn hình thành thành phẩm.

4- Thị trường mua bán hàng của Công ty.

5- Một số chỉ tiêu tài chính.

6- Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của Công ty

II- Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán, sổ sách kế toán.

1- Tổ chức bộ máy kế toán.

2- Nhiệm vụ của phòng kế toán.

3- Tổ chức sổ sách kế toán - hình thức và phương pháp kế toán áp dụng

III- Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà:

1- Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá của Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

2- Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

3- Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và phương pháp hạch toán.

4- Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ.

5- Thanh toán chiết khấu, giảm giá hàng bán.

6- Hạch toán giá vốn hàng bán

7- Hạch toán chi phí bán hàng

8- Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

9- Hạch toán xác định kết quả kinh doanh

PHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẦN HOÀN THIỆM TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI - XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ:

I- Một số nhận xét chung về công tác quản lý và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

1- Nhận xét chung:

2- Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

II- Một vài ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Vận tải - Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY