Chuyên đề Tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Văn Minh

MỤC LỤCTRANGLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VĂN MINH 51.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Văn Minh. 51.2 Đặc điểm bộ máy quản lý Công ty TNHH Văn Minh 71.2.1 Chức năng, nhiệm vụ. 71.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 81.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Văn Minh. 91.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 91.3.2 Hình thức kế toán 11CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 122.1 Đặc điểm công tác bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 122.1.1 Các phương thức bán hàng. 122.1.2 Phương thức thanh toán. 142.2 Tổ chức công tác kế toán máy vi tính tại Công ty TNHH Văn Minh. 14 2.2.1 Phần mềm kế toán áp dụng 142.2.2 Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Văn Minh trong điều kiện ứng dụng máy vi tính. 142.2.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ. 162.2.4 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tổng hợp. 212.2.5 Sổ kế toán phục vụ quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 212.3 Kế toán hàng hoá. 232.4 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán. 252.5 Kế toán các khoản phải thu của khách hàng. 322.6 Kế toán chi phí bán hàng. 362.7 Kế toán thuế GTGT. 382.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 39CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 443.1 Nội dung, yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 44 3.1.1. Nội dung hoàn thiện. 44 3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện. 45 3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện. 463.2. Một số ý kiến nhằm hoàn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47 3.2.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47 3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 48KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC

TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VĂN MINH 5

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Văn Minh. 5

1.2 Đặc điểm bộ máy quản lý Công ty TNHH Văn Minh 7

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ. 7

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 8

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Văn Minh. 9

1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 9

1.3.2 Hình thức kế toán 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 12

2.1 Đặc điểm công tác bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 12

2.1.1 Các phương thức bán hàng. 12

2.1.2 Phương thức thanh toán. 14

2.2 Tổ chức công tác kế toán máy vi tính tại Công ty TNHH Văn Minh. 14

2.2.1 Phần mềm kế toán áp dụng 14

2.2.2 Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Văn Minh trong điều kiện ứng dụng máy vi tính. 14

2.2.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ. 16

2.2.4 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tổng hợp. 21

2.2.5 Sổ kế toán phục vụ quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 21

2.3 Kế toán hàng hoá. 23

2.4 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán. 25

2.5 Kế toán các khoản phải thu của khách hàng. 32

2.6 Kế toán chi phí bán hàng. 36

2.7 Kế toán thuế GTGT. 38

2.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 39

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 44

3.1 Nội dung, yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 44

3.1.1. Nội dung hoàn thiện. 44

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện. 45

3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện. 46

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47

3.2.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47

3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 48

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY