Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9 Hà Nội

MỤC LỤC Chương 1:Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu .5 1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dưng .51.3 Phân loại nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp .51.3.1 Phân loại nguyên vật liệu .51.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu .71.4 Nguyên tắc đánh giá và phương pháp tính giá nguyên vật liệu .7 1.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu .71.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu .81.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu. .121.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. .121.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .161.5.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX ) .151.5.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK .201.6 Hình thức sổ kế toán. .231.6.1 Sổ kế toán chi tiết .231.6.2 Sổ kế toán tổng hợp .231.7 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .24Chương 2:Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 HN2.1 Tình hình và đặc điểm chung của công ty .262.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .262.2 Đặc điểm qui trình sản xuất thi công công trình của xí nghiệp. .272.1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán. .30 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty. .322.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .332.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty .33 2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty .382.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu công ty. .402.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty .382.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng. .382.2.4.2. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu. .382.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 2.2.5.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty. .462.2.5.1 Tài khoản kế toán sử dụng .512.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu .51 2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. .562.2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .61Chương 3:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN3.1 Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty .653.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .67

MỤC LỤC

Chương 1:

Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu

1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu .5

1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dưng .5

1.3 Phân loại nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp .5

1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu .5

1.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu .7

1.4 Nguyên tắc đánh giá và phương pháp tính giá nguyên vật liệu .7

1.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu .7

1.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu .8

1.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu. .12

1.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. .12

1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .16

1.5.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX ) .15

1.5.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK .20

1.6 Hình thức sổ kế toán. .23

1.6.1 Sổ kế toán chi tiết .23

1.6.2 Sổ kế toán tổng hợp .23

1.7 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .24

Chương 2:

Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 HN

2.1 Tình hình và đặc điểm chung của công ty .26

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .26

2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất thi công công trình của xí nghiệp. .27

2.1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán. .30

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty. .32

2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .33

2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty .33

2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty .38

2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu công ty. .40

2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty .38

2.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng. .38

2.2.4.2. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu. .38

2.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty

2.2.5.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty. .46

2.2.5.1 Tài khoản kế toán sử dụng .51

2.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu .51

2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. .56

2.2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .61

Chương 3:

Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN

3.1 Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty .65

3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY