Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất (CPSX) và giá thành sản phẩm (GTSP): 31.1.1. Khái niệm, bản chất CFSX: 31.1.2. Khái niệm, bản chất của GTSP: 41.1.3. Phân biệt giữa GTSP với CPSX: 41.2. Phân loại CPSX,GTSP: 51.2.1.Phân loại CPSX: 51.2.1.1.Theo công dụng kinh tế: 51.2.1.2.Theo nội dung, tính chất kinh tế cuả chi phí: 61.2.1.3.Theo phương pháp tập hợp chi phí cho các đối tượng: 61.2.1.4. Theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động: 71.2.2. Phân loại GTSP: 71.2.2.1. Theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: 71.2.2.2. Căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành: 71.3. Sự cần thiết của công tác tập hợp CPSX và tính GTSP : 81.4.Tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 91.4.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 91.4.1.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 91.4.1.2.Đối tượng kế toán tính giá thành: 101.4.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính GT:: 101.4.2.Nội dung phương pháp kế toán CPSX và tính GTSP: 111.4.2.1.Các Phương pháp kế toán tập hợp CFSX: 111.4.2.2.Các Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì: 121.4.2.3. Các phương pháp tính GTSP: 131.4.2.3.1.Tính GTSP đối với doanh ngiệp có qui trình công nghệ SX giản đơn: 131.4.2.3.2.Tính GTSP với doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục: 151.4.2.3. Các phương pháp tính GTSP:1.4.2.3.1.Tính GTSP đối với doanh ngiệp có qui trình công nghệ SX giản đơn:1.4.2.3.2.Tính GTSP với doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục: 1.4.2.4. Tổ chức kế toán tập hợp CFSX và tính GTSP 181.4.2.4.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 181.4.2.4.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 201.4.2.4.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: 211.4.2.4.4.Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 231.4.3. Tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán: 271.4.3.1.Đặc điểm tổ chức kế toán máy: 271.4.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 271.4.3.4. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 281.4.3.5 Kế toán GTSP trong điều kiện sử dụng kế toán máy: 30 Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng1. Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng. 311.1.Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 311.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng. 331.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý: 331.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất: 361.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 371.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng 391.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 391.3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng: 411.3.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty: 411.3.2.2 Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 411.3.2.3 Hệ thống chứng từ: 421.3.2.4 Hệ thống tài khoản: 431.3.2.5 Hệ thống sổ kế toán: 442. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty cổ phần Viglacera Hữu hưng 46 2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty. 462.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí ở công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 462.1.2. Đặc điểm CPSX và phân loại CPSX ở công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng 472.1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất 472.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 482.1.3. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất 492.1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 492.1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 632.1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 662.2. Tổ chức công tác tính giá thành 792.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành của doanh nghiệp 792.2.2. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 792.2.3. Phương pháp tính giá thành 80 Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công tycổ phần Viglacera Hữu hưng1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 841.1. Những ưu điểm: 841.2. Những nhược điểm: 86

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.

1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất (CPSX) và giá thành sản phẩm (GTSP): 3

1.1.1. Khái niệm, bản chất CFSX: 3

1.1.2. Khái niệm, bản chất của GTSP: 4

1.1.3. Phân biệt giữa GTSP với CPSX: 4

1.2. Phân loại CPSX,GTSP: 5

1.2.1.Phân loại CPSX: 5

1.2.1.1.Theo công dụng kinh tế: 5

1.2.1.2.Theo nội dung, tính chất kinh tế cuả chi phí: 6

1.2.1.3.Theo phương pháp tập hợp chi phí cho các đối tượng: 6

1.2.1.4. Theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động: 7

1.2.2. Phân loại GTSP: 7

1.2.2.1. Theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: 7

1.2.2.2. Căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành: 7

1.3. Sự cần thiết của công tác tập hợp CPSX và tính GTSP : 8

1.4.Tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 9

1.4.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 9

1.4.1.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 9

1.4.1.2.Đối tượng kế toán tính giá thành: 10

1.4.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính GT:: 10

1.4.2.Nội dung phương pháp kế toán CPSX và tính GTSP: 11

1.4.2.1.Các Phương pháp kế toán tập hợp CFSX: 11

1.4.2.2.Các Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì: 12

1.4.2.3. Các phương pháp tính GTSP: 13

1.4.2.3.1.Tính GTSP đối với doanh ngiệp có qui trình công nghệ SX giản đơn: 13

1.4.2.3.2.Tính GTSP với doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục: 15

1.4.2.3. Các phương pháp tính GTSP:

1.4.2.3.1.Tính GTSP đối với doanh ngiệp có qui trình công nghệ SX giản đơn:

1.4.2.3.2.Tính GTSP với doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục:

1.4.2.4. Tổ chức kế toán tập hợp CFSX và tính GTSP 18

1.4.2.4.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 18

1.4.2.4.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 20

1.4.2.4.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: 21

1.4.2.4.4.Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP: 23

1.4.3. Tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán: 27

1.4.3.1.Đặc điểm tổ chức kế toán máy: 27

1.4.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 27

1.4.3.4. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 28

1.4.3.5 Kế toán GTSP trong điều kiện sử dụng kế toán máy: 30

Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng

1. Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng. 31

1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 31

1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng. 33

1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý: 33

1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất: 36

1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 37

1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng 39

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39

1.3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng: 41

1.3.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty: 41

1.3.2.2 Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 41

1.3.2.3 Hệ thống chứng từ: 42

1.3.2.4 Hệ thống tài khoản: 43

1.3.2.5 Hệ thống sổ kế toán: 44

2. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty cổ phần Viglacera Hữu hưng 46

2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty. 46

2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí ở công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 46

2.1.2. Đặc điểm CPSX và phân loại CPSX ở công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng 47

2.1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất 47

2.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 48

2.1.3. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất 49

2.1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49

2.1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 63

2.1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 66

2.2. Tổ chức công tác tính giá thành 79

2.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành của doanh nghiệp 79

2.2.2. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng: 79

2.2.3. Phương pháp tính giá thành 80

Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công tycổ phần Viglacera Hữu hưng

1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 84

1.1. Những ưu điểm: 84

1.2. Những nhược điểm: 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY