Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đông Nam Á

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 31. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 32. Ý nghĩ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 33. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4II. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN 41. Các phương thức bán hàng 42. Các phương thức thanh toán 5III. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 51. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 51.1 Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 51.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu. 61.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 61.4. Tài khoản sử dụng: 62. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 9IV. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 121. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 121.1. Phương pháp binh quân gia quyền 121.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước: 131.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước: 131.4. Phương pháp đích danh: 132. Trình tự kế toán giá vốn bán hàng 142.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 142.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15V. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 15VI. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 16VII. KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG 17CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 20I –TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á: 201. Quá trình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty 201.1. Khái quát lịch sử thành lập công ty. 201.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Cty CPSX & XNK Đông Nam Á. trong hai năm qua 1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 211.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Cty CPSX & XNK Đông Nam Á.. 211.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại Cty CPSX & XNK Đông Nam Á.. 231.6. Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của công ty 24II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 261. Tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty 261.1. Phương thức bán hàng 261.2 Phương thức thanh toán 262. - Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 272.1. Tài khoản kế toán sử dụng 272.2. Sổ sách kế toán sử dụng 272.3. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng xuất bán tại Công ty. 273. Kế toán doanh thu 303.1- Chứng từ Kế toán sử dụng 303.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 303.3-Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ 304. Kế toán chi phí bán hàng 354.1- Tài khoản sử dụng: 354.2- Trình tự hạch toán: 355- Kế toán quản lý doanh nghiệp 365.1-Nội dung 365.2- Tài khoản kế toán sử dụng 375.3- Trình tự hạch toán 376- Kế toán xác định kết quả bán hàng 37CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 39I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 391.Ưu điểm 392. Những mặt còn tồn tại 40II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á. 411. Thứ nhất: Phương thức bán hàng. 412. Thứ hai: Các khoản giảm trừ doanh thu 423. Thứ ba:Về trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi 43 III, ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.44 1. Đối với nhà nước.44 2. Đối với công ty.44KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3

1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

2. Ý nghĩ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

II. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN 4

1. Các phương thức bán hàng 4

2. Các phương thức thanh toán 5

III. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 5

1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 5

1.1 Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 5

1.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu. 6

1.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 6

1.4. Tài khoản sử dụng: 6

2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 9

IV. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 12

1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 12

1.1. Phương pháp binh quân gia quyền 12

1.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước: 13

1.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước: 13

1.4. Phương pháp đích danh: 13

2. Trình tự kế toán giá vốn bán hàng 14

2.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 14

2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15

V. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 15

VI. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 16

VII. KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG 17

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 20

I –TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á: 20

1. Quá trình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty 20

1.1. Khái quát lịch sử thành lập công ty. 20

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Cty CPSX & XNK Đông Nam Á.

trong hai năm qua

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 21

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Cty CPSX & XNK Đông Nam Á.

. 21

1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại Cty CPSX & XNK Đông Nam Á.

. 23

1.6. Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của công ty 24

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 26

1. Tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty 26

1.1. Phương thức bán hàng 26

1.2 Phương thức thanh toán 26

2. - Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 27

2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 27

2.2. Sổ sách kế toán sử dụng 27

2.3. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng xuất bán tại Công ty. 27

3. Kế toán doanh thu 30

3.1- Chứng từ Kế toán sử dụng 30

3.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 30

3.3-Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ 30

4. Kế toán chi phí bán hàng 35

4.1- Tài khoản sử dụng: 35

4.2- Trình tự hạch toán: 35

5- Kế toán quản lý doanh nghiệp 36

5.1-Nội dung 36

5.2- Tài khoản kế toán sử dụng 37

5.3- Trình tự hạch toán 37

6- Kế toán xác định kết quả bán hàng 37

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 39

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á 39

1.Ưu điểm 39

2. Những mặt còn tồn tại 40

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XNK ĐÔNG NAM Á. 41

1. Thứ nhất: Phương thức bán hàng. 41

2. Thứ hai: Các khoản giảm trừ doanh thu 42

3. Thứ ba:Về trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi 43

III, ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.44

1. Đối với nhà nước.44

2. Đối với công ty.44

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY