Chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Câu 55: Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu

gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là: A. 3/1 6. B. 1 /1 6. C. 9/1 6. D. 2/1 6.

Câu 56: Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn thì phép lai nào sau đây cho F1 có 4 kiểu hình phân li 1 : 1 : 1 : 1 ?

A. AaBb x AaBb. B. AaBB x AaBb. C. AaBB x AABb D. Aabb x aaBb.

Câu 57: Tại sao đối với các tính trạng trội không hoàn toàn thì không cần dùng lai phân tích để xác định trạng thái

đồng hợp trội hay dị hợp ? A.Vì mỗi kiểu hình tương ứng với một kiểu gen. B.Vì gen trội lấn át không hoàn

toàn gen lặn.

C.Vì trội không hoàn toàn trong thực tế là phổ biến. D.Vì tính trạng biểu hiện phụ thuộc vào kiểu gen và môi

trường.

Câu 58: Khi phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai: AaBbccDdEeff x AabbCcddEeff có thể sinh ra đời con

có số tổ hợp giao tử là: A. 72. B. 27. C. 62. D. 26.

Câu 59: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử

chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? A.Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. B.Số lượng cá thể

con lai phải lớn.

C. Tất cả các điều kiện trên. D. Bố mẹ phải thuần chủng.

Câu 60: Số loại giao tử có thể tạo ra từ kiểu gen aaBbdd: A. 2. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 61 : Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ

hợp tự do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ:

A. 1 : 1 : 1 : 1 . B. 9 : 3 : 3 : 1 . C. 1 : 1 . D. 3 : 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY