Chuyên đề Tình hình đầu tư của công ty kinh doanh than Hà Nội nhằm giảm chi phí trong giai đoạn suy thoái kinh tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I :Thực trạng đầu tư của công ty kinh doanh than Hà Nội. 11

1.1 :Tổng quan về công ty kinh doanh than Hà Nội. 11

1.1.1 :Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 11

1.1.1.1:Thông tin chung về công ty 11

1.1.1.2:Quá trình phát triển của công ty 11

1.2: Cơ cấu tổ chức của công ty 14

1.2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 14

1.2.2:Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 16

1.3: Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty 18

1.3.1: Lĩnh vực hoạt động của công ty 18

1.3.2: Đặc điểm hoạt động của công ty 22

1.3.1.1:Thị trường đầu vào: 23

1.3.1.2:Thị trường đầu ra 23

1.3.1.3:Công tác tạo nguồn hàng của công ty 24

1.4Năng lực hoạt động và sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển tại công ty than Hà Nội 25

1.4.1: Năng lực hoạt động 25

1.4.1.1: Vốn 25

1.4.1.2: Cơ cấu về lao động : 26

1.4.1.3: Cơ sở vật chất kỹ thuật 28

1.4.1.4 :Quy trình công nghệ sản xuất của công ty 29

1.4.2 :Tính tất yếu phải tăng cường đầu tư tại công ty trong giai đoạn suy thoái kinh tế. 30

1.4.2.1 :Đầu tư nhằm mở rộng thị trường. 30

1.4.2.2 :Do xuất hiện các đối thủ cạnh tranh. 31

1.4.2.3 :Tầm quan trọng của sản phẩm công ty với các ngành khác 32

1.5 :Thực trạng đầu tư của công ty kinh doanh than Hà Nội. 33

1.5.1:Quy mô vốn đầu tư phát triển . 34

1.5.2:Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 38

1.5.3 : Các lĩnh vực đầu tư . 43

1.5.3.1: Đầu tư xây dựng nhà xưởng trạm chế biến và kho cất trữ than: 44

1.5.3.2 : Đầu tư máy móc thiết bị . 46

1.5.3.3 : Đầu tư phát triển nâng cao nguồn nhân lực. 49

1.6 :Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư của công ty. 51

1.6.1 :Giá trị tài sản cố định mới huy động được . 52

1.6.2:Gia tăng về sản lượng 53

1.6.3: Gia tăng thị phần. 54

1.6.4 :Giảm chi phí 55

1.6.5:Tăng doanh thu và lợi nhuận 56

1.7 :Hạn chế và nguyên nhân. 60

1.7.1 : Về quy mô vốn đầu tư. 60

1.7.2: Về công tác kế hoạch hóa hoạt động đầu tư 60

1.7.3: Về cơ cấu nguồn vốn 61

1.7.4 :Về cơ cấu vốn đầu tư theo nội dung. 61

1.7.5 : Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 61

Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư tại công ty 63

2.1:Phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới. 63

2.2: Một số giải pháp và đề xuất nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 64

2.2.1: Nhóm giải pháp kiến nghị từ phía Nhà nước. 64

2.2.2:Nhóm giải pháp từ phía công ty 66

2.2.2.1: Nhóm giải pháp về tài chính và nguồn vốn 66

2.2.2.2:Nhóm giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh và sử dụng vốn có hiệu quả 67

2.2.2.3:Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả đầu tư 67

2.2.2.4 : Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực. 68

2.2.2.5: Nhóm giải pháp về phát triển khoa học công nghệ 68

2.2.2.6: Nhóm giải pháp về hoạt động Marketing 69

2.2.2.7: Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác quản lý 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY