Chuyên đề Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác mua, bán hàng ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu công nghệ và đầu tư xây dựng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỒ PHÂN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 31. Hội đồng cổ đông 32. Công ty gồm 3 phòng ban có chức năng sau: 4III. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU 5IV. THỊ TRƯỜNG NHẬP XUẤT SẢN PHẨM 5V. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM VỪA QUA 61. Những hạn chế còn tồn tại 82. Thuận lợi và khó khăn 8PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 9II. HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 10III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG KHI MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 111. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 112. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho 11IV. CÁC PHƯƠNG THỨC MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 121. Phương thức mua hàng 122. Phương thức bán hàng 12V. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 121. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 4: 122. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh trên sơ đồ 13VI. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC HTKT MUA - BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 46PHẦN 348: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA & BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 481. Một số ý kiến đề xuất 481.1. Về hình thức kế toán và việc ghi sổ 481.2. Việc áp dụng tin học vào công tác kê toán 49KẾT LUẬN 50

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỒ PHÂN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 3

1. Hội đồng cổ đông 3

2. Công ty gồm 3 phòng ban có chức năng sau: 4

III. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU 5

IV. THỊ TRƯỜNG NHẬP XUẤT SẢN PHẨM 5

V. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM VỪA QUA 6

1. Những hạn chế còn tồn tại 8

2. Thuận lợi và khó khăn 8

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 9

II. HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 10

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG KHI MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 11

1. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 11

2. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho 11

IV. CÁC PHƯƠNG THỨC MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 12

1. Phương thức mua hàng 12

2. Phương thức bán hàng 12

V. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 12

1. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 4: 12

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh trên sơ đồ 13

VI. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC HTKT MUA - BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 46

PHẦN 348: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA & BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 48

1. Một số ý kiến đề xuất 48

1.1. Về hình thức kế toán và việc ghi sổ 48

1.2. Việc áp dụng tin học vào công tác kê toán 49

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY