Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần may 19

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19 4

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN 4

1. Cơ cấu tổ chức 4

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 6

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19 7

1. Doanh thu: 8

2. Lợi nhuận 10

3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 10

4. Nộp ngân sách nhà nước 11

4.1. Tình hình nộp ngân sách của công ty vài năm gần đây. 11

4.2 Một số chỉ tiêu hiệu quả xuất khẩu của công ty cổ phần may 19 2004-2007 12

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19 13

I. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 13

1. Hình thức xuất khẩu chính của công ty cổ phần may 19 13

2. Kim ngạch xuất khẩu của công ty cổ phần may 19. 13

3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu và tỷ trọng tăng trưởng hàng hoá 14

4. Thị trường xuất khẩu chính. 16

4.1. Thị trường Mỹ: 16

4.2. Thị trường EU: 17

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19 VÀ NGUYÊN NHÂN. 17

1. Những thành tựu đã đạt được 17

1.1. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 17

1.2. Về thị trường xuất khẩu 18

1.3. Những thành tựu khác mà công ty đạt được trong hoạt động xuất khẩu 18

2. Những tồn tại cần khắc phục 19

2.1. Về hàng hoá xuất khẩu 19

2.2. Về thị trường 20

2.3. Những tồn tại khác cần khắc phục của công ty trong hoạt động xuất khẩu. 20

3. Một số nguyên nhân 21

3.1. Nguyên nhân khách quan 21

3.2. Một số nguyên nhân chủ quan 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19 24

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 24

1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu: 24

2. Giải pháp về khách hàng, thị trường 25

2.1 Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng và thị trường cũ: 25

2.2. Tích cực khai thác thông tin về thị trường nước ngoài. 25

2.3 Thâm nhập thị trường mới: 26

3. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đổi mới phương thức quản lý. 27

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 28

1. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập khẩu" 28

1.1. Bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn xuất khẩu phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế: 28

1.2. Quy định các đầu mối xuất khẩu: 29

1.3 Đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu: 30

2. Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu: 30

2.1. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cần được hỗ trợ về vốn: 30

2.2. Hướng dẫn thực thi cam kết, tham gia các tổ chức trong khu vực và trên thế giới. 31

2.3. Tổ chức các kênh phân phối ở nước ngoài: 33

2.4. Hỗ trợ tìm hiểu thị trường nước ngoài 33

3. Đảm bảo ổn định về chính trị và kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới. 33

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY