Chuyên đề Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy Thiết Bị Bưu Điện

MỤC LỤC Lời nói đầu.1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.3I. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.31. Những quan niệm về tiêu thụ.32. Ảnh hưởng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.43. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm.44. Kinh tế thị trường và yêu cầu đặt ra cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp trên thị trường.6II. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm.71. Nghiên cứu thị trường.7Hoạch định các chính sách tiêu thụ.101.1. Chính sách sản phẩm.111.2. Chính sách giá.111.3. Chính sách phân phối.131.4. Chính sách khuyếch trương.152. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ.163. Phân tích đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ.19III. Những nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.201. Các nhân tố ngoài doanh nghiệp.202. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.21CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.23I. Giới thiệu chung về nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.231. Sự hình thành và phát triển của nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.232. Chức năng, nhiệm vụ.252.1. Chức năng.252.2. Nhiệm vụ.253. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của nhà máy.26II. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.301. Máy móc thiết bị, quy trình công nghệ.302. Nguồn nhân lực.323. Đặc thù sản phẩm.32III. Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của nhà máy trong thời gian qua.331. Đánh giá thị trường của nhà máy.332. Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường của nhà máy.343. Chính sách sản phẩm của nhà máy.354. Công tác xác định giá sản phẩm tiêu thụ của nhà máy.365. Chính sách phân phối sản phẩm.376. Đánh giá các biện pháp hỗ trợ công tác tiêu thụ.397. Đánh giá công tác tạo nguồn hàng.42IV. Đánh giá.43 1. Đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ s của nhà máy trong năm 1999,2000.2. Đánh giá kết quả tiêu thụ chung của nhà máy trong mấy năm qua.443. Một số nhận xét rút từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.483.1. Thuận lợi.483.2. Khó khăn.493.3. Những ưu điểm trong hoạt động tiêu thụ của nhà máy.493.4. Những nhược điểm còn tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tiêu thụ của nhà máy.50CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY.51I. Định hướng phát triển của Tổng công ty và của nhà máy.511. Định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu chính viễn thông.512. Định hướng phát triển của nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.523. Những thách thức và thời cơ.53II. Những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.551. Chú trọng hơn nữa hoạt động nghiên cứu thị trường.552. Đưa ra chính sách giá hợp lý.573. Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm.594. Giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối.605. Giải pháp cho hoạt động giao tiếp khuyếch trương.626. Các giải pháp khác.636.1. Tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm.636.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ.646.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.646.4. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.656.5. Phát triển các mối quan hệ.656.6. Giải pháp về con người.66III. Những điều kiện để thực hiện các biện pháp trên.681. Về phía Nhà nước.682. Về phía doanh nghiệp.69Kết luận.70Tài liệu tham khảo.71

MỤC LỤC

Lời nói đầu.1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.3

I. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.3

1. Những quan niệm về tiêu thụ.3

2. Ảnh hưởng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.4

3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm.4

4. Kinh tế thị trường và yêu cầu đặt ra cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp trên thị trường.6

II. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm.7

1. Nghiên cứu thị trường.7

Hoạch định các chính sách tiêu thụ.10

1.1. Chính sách sản phẩm.11

1.2. Chính sách giá.11

1.3. Chính sách phân phối.13

1.4. Chính sách khuyếch trương.15

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ.16

3. Phân tích đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ.19

III. Những nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.20

1. Các nhân tố ngoài doanh nghiệp.20

2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.21

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.23

I. Giới thiệu chung về nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.23

1. Sự hình thành và phát triển của nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.23

2. Chức năng, nhiệm vụ.25

2.1. Chức năng.25

2.2. Nhiệm vụ.25

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của nhà máy.26

II. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.30

1. Máy móc thiết bị, quy trình công nghệ.30

2. Nguồn nhân lực.32

3. Đặc thù sản phẩm.32

III. Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của nhà máy trong thời gian qua.33

1. Đánh giá thị trường của nhà máy.33

2. Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường của nhà máy.34

3. Chính sách sản phẩm của nhà máy.35

4. Công tác xác định giá sản phẩm tiêu thụ của nhà máy.36

5. Chính sách phân phối sản phẩm.37

6. Đánh giá các biện pháp hỗ trợ công tác tiêu thụ.39

7. Đánh giá công tác tạo nguồn hàng.42

IV. Đánh giá.43

1. Đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ s của nhà máy trong năm 1999,2000.

2. Đánh giá kết quả tiêu thụ chung của nhà máy trong mấy năm qua.44

3. Một số nhận xét rút từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.48

3.1. Thuận lợi.48

3.2. Khó khăn.49

3.3. Những ưu điểm trong hoạt động tiêu thụ của nhà máy.49

3.4. Những nhược điểm còn tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tiêu thụ của nhà máy.50

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY.51

I. Định hướng phát triển của Tổng công ty và của nhà máy.51

1. Định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu chính viễn thông.51

2. Định hướng phát triển của nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.52

3. Những thách thức và thời cơ.53

II. Những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.55

1. Chú trọng hơn nữa hoạt động nghiên cứu thị trường.55

2. Đưa ra chính sách giá hợp lý.57

3. Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm.59

4. Giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối.60

5. Giải pháp cho hoạt động giao tiếp khuyếch trương.62

6. Các giải pháp khác.63

6.1. Tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm.63

6.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ.64

6.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.64

6.4. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.65

6.5. Phát triển các mối quan hệ.65

6.6. Giải pháp về con người.66

III. Những điều kiện để thực hiện các biện pháp trên.68

1. Về phía Nhà nước.68

2. Về phía doanh nghiệp.69

Kết luận.70

Tài liệu tham khảo.71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY