Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai tại địa phương trong giai đoạn (2000-2010)

Lời nói đầu 1

PHẦN I. 4

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 4

I- LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. 4

II- THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA. 5

III- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. 8

1. Tăng trưởng kinh tế. 8

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 8

3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế. 8

3.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp. 8

3.2- Khu vực kinh tế công nghiệp. 10

3.3- Khu vực kinh tế dịch vụ. 10

4- Dân số, lao động, việc làm và thu nhập. 11

4.1- Dân số. 11

4.2- Lao động - việc làm và thu nhập. 11

5. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn. 11

6- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 12

6.1. Giao thông. 12

6.2. Thuỷ lợi. 13

6.3. Thông tin liên lạc. 13

6.4. Hệ thống điện. 14

6.5. Giáo dục - đào tạo. 14

6.6. Y tế. 15

6.7- Văn hoá. 15

6.8. Thể dục thể thao. 16

6.9. Quốc phòng, an ninh. 16

7- Tình hình sử dụng đất ở. 17

7.1- Tình hình sử dụng đất chuyên dùng. 17

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG 18

1- Hoạt động của HTX DV NN. 18

2- Những thuận lợi và khó khăn. 18

a- Thuận lợi. 18

b- Khó khăn. 18

PHẦN II 20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 20

TẠI XÃ THÁI NGUYÊN TRONG THỜI GIAN QUA. 20

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ XÃ THÁI NGUYÊN 20

1. Điều kiện tự nhiên. 20

1.1- Vị trí địa lý. 20

1.2. Địa hình, địa mạo. 20

1.3. Khí hậu. 21

2. Các nguồn tài nguyên. 21

2.1. Tài nguyên đất. 21

3. Đặc điểm kinh tế – văn hoá xã hội 22

Về hệ thống loa truyền thanh phục vụ cho địa phương 23

II. Thực trạng công tác quảnlý và sử dụng đất đai tại xã Thái Nguyên 27

1. Thực trạng quản lý đất đai tại xã Thái Nguyên 27

1.1 Công tác quy hoạch đất ở xã Thái Nguyên 27

3- Tình hình sử dụng đất đat. 29

3.1- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp. 29

3.2- Tình hình sử dụng đất ở. 30

3.3- Tình hình sử dụng đất chuyên dùng. 30

3.3- Tình hình sử dụng đất chuyên dùng. 31

2. Thực trạng về sử dụng và quản lý đất đai tại xã Thái Nguyên 34

2.1 Đối với đất nông nghiệp : 34

2.2 Tình hình sử dụng đất ở. 34

PHẦN III 38

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. 39

I. Giải pháp về quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của đất đai 39

1.1 Quy hoạch xây dựng cánh đồng có giá trị kinh tế cao 50 triệu đồng/ha/năm 39

1.2. Đối với đất nông nghiệp kém hiệu quả ( thuộc 2 lúa /năm) 43

2. Các giải pháp khác 44

2. 1- Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai. 44

2. 2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, UBND các cấp đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra. 46

2. 3. Cần xử lý nghiêm chỉnh các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. 47

2. 4. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm tốt công tác quản lý đất đai. 49

2. 5. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. 50

2. 6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và các chính sách về đất đai. 50

2. 7. áp dụng và phát huy triệt để quy chế dân chủ trong quản lý, sử dụng đất đai. 51

2. 8. Giải quyết về vốn. 52

2. 9. Giải pháp về kỹ thuật. 52

* MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 54

TÌNH HUỐNG KINH TẾ. 55

LIÊN HỆ BẢN THÂN. 57

KẾT LUẬN 58

LỜI CẢM ƠN. 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY