Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng

MỤC LỤC

Mục Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC CÁC BẢNG 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU GP BANK-HẢI PHÒNG 5

1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG GP BANK-CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 5

1.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 5

1.2.Cơ cấu tổ chức của ngân hàng GP Bank-chi nhánh Hải Phòng 7

1.2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 7

1.2.2.1.Chức năng,nhiệm vụ của giám đốc chi nhánh 8

1.2.2.2.Chức năng,nhiệm vụ của phòng khách hàng doanh nghiệp 8

1.2.2.3.Chức năng,nhiệm vụ của phòng khánh hàng thể nhân 9

1.2.2.4.Chức năng,nhiệm vụ của phòng kế toán và dịch vụ khách hàng 10

1.2.2.5.Tổ kiểm soát nội bộ 11

1.2.2.6.Chức năng và nhiệm vụ của phòng hỗ trợ và tái thẩm định 11

1.2.2.7.Chức năng,nhiệm vụ của phòng hành chính tổng hợp 11

1.2.3.Mối quan hệ giữa các phòng ban 12

1.3.Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng GP Bank-chi nhánh Hải Phòng trong những năm gần đây 12

1.3.1.Hoạt động huy động vốn 12

1.3.2.Hoạt động tín dụng 15

1.3.2.1.Cho vay: 15

1.3.2.2.Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác 18

1.3.2.3.Bảo lãnh 18

1.3.3.Hoạt động dịch vụ 19

1.3.4.Hoạt động đầu tư 24

1.3.5.Kết quả kinh doanh 24

2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 24

2.1.Căn cứ thẩm định 24

2.1.1.Các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư và doanh nghiệp xin vay vốn tại GP Bank chi nhánh Hải Phòng. 24

2.1.2.Các căn cứ pháp lí 27

2.1.3.Các tiêu chuẩn,quy phạm và các định mức trong từng lĩnh vực kinh tế-kĩ thuật cụ thể 27

2.1.4.Các quy ước,thông lệ quốc tế 27

2.1.5.Quy chế cho vay của GP Bank-Hải Phòng 27

2.1.6.Kinh nghiệm thực tế của các cán bộ thẩm định tại GP Bank-Hải Phòng 27

2.2.Quy trình thẩm định các dự án vay vốn tại ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 27

2.2.1.Quy trình cho vay 27

2.2.2.Quy trình thẩm định 31

2.3.Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 37

3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 39

3.1.Khái quát về ngành đồ gỗ 39

3.1.1Thực trạng phát triển ngành đồ gỗ trong thời gian qua 39

3.1.5.Các cơ chế và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với ngành đồ gỗ 44

3.2. Đặc điểm của các dự án ngành đồ gỗ và yêu cầu trong công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 44

3.2.1.Đặc điểm của những dự án ngành đồ gỗ 44

3.2.2.Yêu cầu đặt ra trong công tác thẩm định dự án ngành đồ gỗ 49

3.3.Nội dung thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 52

3.3.1.Thẩm định năng lực của doanh nghiệp xin vay vốn 52

3.3.1.1.Thẩm định năng lực pháp lí 52

3.3.1.2.Thẩm định năng lực tài chính 52

3.3.1.3.Thẩm định năng lực sản xuất kinh doanh 54

3.3.2.Nội dung thẩm định chi tiết dự án ngành đồ gỗ 55

3.3.2.1.Thẩm định sự phù hợp về mặt pháp lí của dự án 55

3.3.2.2.Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án 56

3.3.2.3.Thẩm định các nội dung về phương diện kĩ thuật 58

3.3.2.4.Thẩm định về phương diện tổ chức,quản lí thực hiện dự án 60

3.3.2.5.Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án 61

3.3.2.6. Đánh giá về mức độ rủi ro của dự án 64

3.3.3.Thẩm định TSĐB thực hiện dự án 65

3.3.3.1.Mục đích của bảo đảm tiền vay 65

3.3.3.2.Nội dung thẩm định, định giá tài sản bảo đảm 65

3.3.4.Lập báo cáo thẩm định và ra quyết định cấp vốn 65

3.4.Phương pháp thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 65

3.4.1.Phương pháp so sánh đối chiếu 65

3.4.2.Phương pháp phân tích độ nhạy 67

3.4.3.Phương pháp dự báo 68

3.4.4.Phương pháp triệt tiêu rủi ro 68

3.5.Ví dụ minh hoạ 70

3.5.1.Thẩm định năng lực của khách hàng vay vốn 71

3.5.1.1.Giới thiệu khách hàng vay vốn 71

3.5.1.2.Thẩm định năng lực pháp lí của khách hàng 72

3.5.1.3.Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng 72

3.5.1.4.Thẩm định năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn 77

3.5.1.5.Thẩm định quan hệ của khách hàng với GP Bank-Hải Phòng và các tổ chức tín dụng khác 81

3.5.2.Thẩm định dự án vay vốn 81

3.5.2.1.Giới thiệu về dự án vay vốn 81

3.5.2.2.Thẩm định khía cạnh pháp lí của dự án 83

3.5.2.3.Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án 84

3.5.2.4.Thẩm định về nguồn nguyên vật liệu 85

3.5.2.5.Thẩm định về khía cạnh tổ chức quản lí dự án 86

3.5.2.6.Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án 87

3.5.2.7.Thẩm định khả năng trả nợ của dự án 102

3.5.3.Thẩm định về bảo đảm tiền vay 103

3.5.4.Kết luận chung 103

3.6. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 104

3.6.1.Những kết quả đạt được 104

3.6.2.Hạn chế và nguyên nhân 107

CHƯƠNG 2.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 112

1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GP BANK-HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 112

1.1. Định hướng phát triển chung 112

1.2.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2009 112

1.3. Định hướng của ngân hàng trong công tác thẩm định dự án đầu tư 113

2.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 113

2.1.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án nói chung 113

2.1.1.Giải pháp về nội dung thẩm định 113

2.1.2.Giải pháp về phương pháp thẩm định 114

2.1.3.Giải pháp về cán bộ thẩm định 115

2.1.4.Giải pháp về công tác tổ chức thẩm định 116

2.2.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ nói riêng 117

2.2.1.Giải pháp về quy trình thẩm định 117

2.2.2.Giải pháp về nội dung thẩm định 117

2.2.3.Giải pháp về phương pháp thẩm định 119

2.2.4.Giải pháp về cán bộ thẩm định 121

2.2.4.Một số giải pháp khác 121

2.2.4.1.Giải pháp về công nghệ: 122

2.2.4.2.Giải pháp về thông tin: 122

3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 123

3.1.Kiến nghị tới ngân hàng nhà nước 123

3.2.Kiến nghị tới hội sở chính GP Bank 123

3.3.Kiến nghị tới chủ đầu tư 124

KẾT LUẬN 125

PHỤ LỤC 1.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 126

PHỤ LỤC 2.BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 127

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY