Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤCMỤC LỤCA. LỜI MỞ ĐẦUB. NỘI DUNGPHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈOI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Cơ sở lý luận về an ninh lương thực1.1 Khái niệm về an ninh lương thực1.2 Vai trò của an ninh lương thực1.3 Đặc điểm về đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta1.4 An ninh lương thực trong chuẩn nghèo mới2. Cơ sở lý luận về xoá đói giảm nghèo2.1 Khái niệm về đói nghèo2.2 Đặc điểm và tính đa dạng của nghèo đói ở nước ta2.3 Nguyên nhân của nghèo đóiII. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Bài học kinh nghiệm về đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện và chỉ đạo chương trình an ninh lương thực và hướng tới xoá đói giảm nghèo của Tỉnh Yên BáiPHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA AN NINH LƯƠNG THỰC TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAMI. THỰC TRẠNG VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Thực trạng về đảm bảo an ninh lương thực1.1 Đánh giá về mức độ đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam hiện nay1.2 Đánh giá thực trạng về việc tiếp cận với lương thực của người nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó khăn.2. Thực trạng về xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005II. CÁC CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC1. Tổng quan về các chính sách đảm bao an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-2005 21.1 Giữ ổn định đất lúa, mở rộng diện tích trồng ngô; đầu tư chiều sâu, thâm canh, sử dụng giống mới chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu1.2 Đảm bao nhu cầu cung cấp nước để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp1.3 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn1.4 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp; thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng1.5 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại hàng nông sản1.6 Tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao khoa học côngnghệ1.7 Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn1.8 Hỗ trợ quá trình đổi mới quan hệ sản xuất và phát triển các thành phần kinh tế1.9 Thực hiện các chương trình dự án phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn, ổn định dân cư1.10 Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia1.11 Đồng thời với các chính sách phát triển chung, phối hợp liên ngành và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, gắn tăng trưởng với xoá đói giảm nghèo trên từng địa bàn, trong từng cộng đồng dân cư2. Tình hình thực hiện chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-20052.1 Về sản xuất lương thực thực phẩm2.2 Về thị trường lương thực và thực phẩm2.3 Về tiếp cận lương thựcIII. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực hướng xoá đói giảm nghèo2. Chính sách thị trường lương thực và lưu thông lương thực nhằm cân bằng cung cầu lương thực để đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật để đảm bao an ninh lương thực sẽ tác động tới xoá đói giảm nghèoIV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Những kết quả đạt được về an ninh lương thực1.1 Về sản xuất lương thực1.2 Về thị trường lương thực và lưu thông lương thực1.3 Về tiếp cận lương thực2. Những thách thức (những vấn đề đặt ra) về an ninh lương thực 3PHẦN 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAMI. Đ ỊNH HƯỚNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Định hướng chiến lược tiếp tục đảm bảo an ninh lương thực2. Định hướng về xoá đói giảm nghèoII. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO1. Quy hoạch sản xuất2. Giải pháp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa4. Giải pháp thị trường lương thựcC. KẾT LUẬNPHỤ LỤCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ AN NINH LƯƠNG

THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM

NGHÈO

1. Cơ sở lý luận về an ninh lương thực

1.1 Khái niệm về an ninh lương thực

1.2 Vai trò của an ninh lương thực

1.3 Đặc điểm về đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta

1.4 An ninh lương thực trong chuẩn nghèo mới

2. Cơ sở lý luận về xoá đói giảm nghèo

2.1 Khái niệm về đói nghèo

2.2 Đặc điểm và tính đa dạng của nghèo đói ở nước ta

2.3 Nguyên nhân của nghèo đói

II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐẢM BẢO AN NINH

LƯƠNG THỰC HƯỚNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Bài học kinh nghiệm về đảm bảo an ninh lương thực hướng tới

xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh

2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện và chỉ đạo

chương trình an ninh lương thực và hướng tới xoá đói giảm nghèo

của Tỉnh Yên Bái

PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ TÁC

ĐỘNG CỦA AN NINH LƯƠNG THỰC TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Ở VIỆT NAM

I. THỰC TRẠNG VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ

ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Thực trạng về đảm bảo an ninh lương thực

1.1 Đánh giá về mức độ đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam

hiện nay

1.2 Đánh giá thực trạng về việc tiếp cận với lương thực của người

nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó

khăn.

2. Thực trạng về xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005

II. CÁC CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC

1. Tổng quan về các chính sách đảm bao an ninh lương thực quốc

gia thời kỳ 2001-2005 2

1.1 Giữ ổn định đất lúa, mở rộng diện tích trồng ngô; đầu tư chiều

sâu, thâm canh, sử dụng giống mới chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu

thị trường trong nước và xuất khẩu

1.2 Đảm bao nhu cầu cung cấp nước để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp

1.3 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn

1.4 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp; thúc đẩy tiến độ

thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

1.5 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại hàng nông sản

1.6 Tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao khoa học côngnghệ

1.7 Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn

1.8 Hỗ trợ quá trình đổi mới quan hệ sản xuất và phát triển các thành phần kinh tế

1.9 Thực hiện các chương trình dự án phát triển công nghiệp, ngành

nghề dịch vụ nông thôn, ổn định dân cư

1.10 Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1.11 Đồng thời với các chính sách phát triển chung, phối hợp liên

ngành và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, gắn tăng

trưởng với xoá đói giảm nghèo trên từng địa bàn, trong từng cộng đồng dân cư

2. Tình hình thực hiện chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-2005

2.1 Về sản xuất lương thực thực phẩm

2.2 Về thị trường lương thực và thực phẩm

2.3 Về tiếp cận lương thực

III. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực hướng xoá đói giảm nghèo

2. Chính sách thị trường lương thực và lưu thông lương thực nhằm

cân bằng cung cầu lương thực để đảm bảo an ninh lương thực

hướng tới xoá đói giảm nghèo

3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật để

đảm bao an ninh lương thực sẽ tác động tới xoá đói giảm nghèo

IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Những kết quả đạt được về an ninh lương thực

1.1 Về sản xuất lương thực

1.2 Về thị trường lương thực và lưu thông lương thực

1.3 Về tiếp cận lương thực

2. Những thách thức (những vấn đề đặt ra) về an ninh lương thực 3

PHẦN 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO

AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

I. Đ ỊNH HƯỚNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Định hướng chiến lược tiếp tục đảm bảo an ninh lương thực

2. Định hướng về xoá đói giảm nghèo

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG

TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Quy hoạch sản xuất

2. Giải pháp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa

4. Giải pháp thị trường lương thực

C. KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY