Chuyên đề Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Trực

MỤC LỤC TRANG

PHẦN THỨ NHẤT: CÁC YẾU TỐ VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN NAM TRỰC HIỆN NAY 4

I. Các yếu tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tác động đến phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Trực trong 10 - 15 năm tới 4

1. Vị trí địa lý 4

2. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 5

2.1. Địa hình 5

2.2. Khí hậu 5

2.3. Tài nguyên nước 6

2.4. Tài nguyên đất 7

2.5. Tài nguyên khoáng sản 8

II. Dân cư và lao động 10

1. Dân số và phân bố dân cư 10

2. Lao động và việc làm 13

3. Truyền thông dân cư 15

III. Cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội 16

1. Giao thông 16

1.1. Đường bộ 16

1.2. Hệ thống giao thông đường thuỷ 19

2. Thuỷ lợi 19

3. Cấp điện 21

4. Nước sạch 21

5. Mạng lưới cơ sở trường học, trạm y tế và cơ sở vật chát ngành văn hoá 22

5.1. Trường học 22

5.2. Cơ sở vật chất ngành y tế 22

5.3. Cơ sở vật chất văn hoá, thể dục thể thao 22

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NAM TRỰC ĐẾN NĂM 2010 23

A. Quy trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 23

1. Bước 1: Nghiên cứu và dự báo 23

2. Bước 2: Thiết lập các mục tiêu 23

3. Bước 3: Phát triển các tiền đề 24

4. Bước 4: Xây dựng các phương án 25

5. Bước 5: Đánh giá các phương án 25

6. Bước 6: Lựa chọn phương án và ra quyết định 25

B. Công tác lập kế hoạch 26

1. Hệ thống kế hoạch và từng loại kế hoạch tại huyện 26

2. Phương pháp lập kế hoạch 30

C. Đánh giá công tác lập kế hoạch của huyện Nam Trực 30

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 33

1.1. Chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 33

1.2. Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2006 34

1.3. Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007

1.4.Chỉ tiờu kinh tế xó hội năm 2008 35

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 37

2.1. Kết quả năm 2007 37

2.2. Kết quả năm 2008 38

2.3. Đánh giá chung tình hình thực hiện các mục tiêu của huyện trong 3 năm 2006, 2007, 2008 39

2.4. Nguyên nhân tồn tại công tác lập kế hoạch của huyện Nam Trực 42

PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH NHẰM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN 44

I. Định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới 44

1. Phương hướng mục tiêu 44

2. Nhiệm vụ trên các lĩnh vực 45

2.1. Sản xuất nông nghiệp 45

2.2. Công nghiệp, xây dựng giao thông 46

2.3. Tài nguyên môi trường 48

2.4. Tài chính, tín dụng, thương mại dịch vụ 48

2.5. Lĩnh vực văn hoá xã hội 49

2.6. Nội dung 50

2.7. Nhiệm vụ xây dựng chính quyền 51

II. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác lập kế hoạch tại huyện Nam Trực 52

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo 53

2. Thiết lập các tiền đề 53

3. Chủ động trong công tác lập kế hoạch 54

4. Không chỉ nghĩ đến việc hoàn thành kế hoạch được giao 54

5. Tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch 55

6. Nâng cao trình độ chuyên môn cho người lập kế hoạch 55

III. Giải pháp kích thích thực hiện định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế nhằm hoàn thiện kế hoạch 56

1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 56

2. Trong lĩnh vực công nghiệp 57

2.1. Quy hoạch mặt bằng sản xuất công nghiệp 57

2.2. Tìm kiếm thị trường tiêu thụ 58

2.3. Vốn và đầu tư công nghệ 58

2.4. Chính sách thuế 59

2.5. Nguồn nhân lực và mô hình tổ chức sản xuất 59

2.6. Tổ chức thực hiện 59

3. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 60

4. Trong kĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng 61

IV. Cải tiến quy trình và ban hành kế hoạch chiến đã được xây dựng tới các đơn vị trong huyện 62

1. Phương thức tiến hành 62

2. Điều kiện cần của biện pháp 64

3. Hiệu quả của biện pháp 64

Kết luận 66

Tài liệu tham khảo 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY