Chuyên đề Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sỏ chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21. Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 21.1 Sự cần thiết của cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 21.2 Ý nghĩa của hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 32. Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 42.1 Khái niệm, mục đích vai trũ của thẩm định dự án đầu tư 42.2 Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 62.2.1 Nội dung và quy trỡnh thẩm định 62.2.2 Các phương pháp thẩm định 28+ Thẩm định hồ sơ dự án 283. Các nhân tố tác động tới công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 323.1 Các nhân tố chủ quan 323.2 Các nhân tố khách quan 33CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỘI SỞ CHÍNH 35NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NHÀ HÀ NỘI 352.1 Khái quát về Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 352.1.1 Lịch sử phát triển của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 352.1.2 Chức năng Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội. 362.1.3 Mô hình tổ chức, chức năng của các phòng ban của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 372.1.3.1 Mô hình tổ chức 372.1.3.2 Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban 382.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 402.2 Thành công 402.2.1 Huy động vốn 402.2.1.1 Tình hình huy động vốn 402.2.1.2 Chỉ số an toàn vốn 422.2.2 Sử dụng vốn 422.2.2.1 Cho vay khách hàng 422.2.2.2 Hoạt động đầu tư 452.2.2.3 Đầu tư chứng khoán 462.2.2.4 Kinh doanh ngoại tệ 462.2.3 Dịch vụ Ngân hàng 472.2.3.1 Bảo lãnh 472.2.3.2 Thanh toán quốc tế 472.2.3.4 Dịch vụ ngân hàng tự động 482.3 Hạn chế 492.4 Nguyên nhân 502.4.1 Nguyªn nh©n chñ quan. 502.4.2 Nguyªn nh©n kh¸ch quan. 512.5 Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 532.5.1 Cơ sở pháp lý 532.5.2 Quy trình tín dụng tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 552.5.3 Nội dung thẩm định tài chính dự án tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 652.5.4 Thẩm định tài chính dự án tàu 6800WT 65CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỐI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 963.1 Định hướng phát triển của Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 963.1.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2008 963.1.2 Nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 963.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 973.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 983.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 983.3.2 Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam 99KẾT LUẬN 102TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1. Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 2

1.1 Sự cần thiết của cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 2

1.2 Ý nghĩa của hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 3

2. Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 4

2.1 Khái niệm, mục đích vai trũ của thẩm định dự án đầu tư 4

2.2 Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 6

2.2.1 Nội dung và quy trỡnh thẩm định 6

2.2.2 Các phương pháp thẩm định 28

+ Thẩm định hồ sơ dự án 28

3. Các nhân tố tác động tới công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 32

3.1 Các nhân tố chủ quan 32

3.2 Các nhân tố khách quan 33

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỘI SỞ CHÍNH 35

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NHÀ HÀ NỘI 35

2.1 Khái quát về Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 35

2.1.1 Lịch sử phát triển của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 35

2.1.2 Chức năng Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội. 36

2.1.3 Mô hình tổ chức, chức năng của các phòng ban của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 37

2.1.3.1 Mô hình tổ chức 37

2.1.3.2 Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban 38

2.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 40

2.2 Thành công 40

2.2.1 Huy động vốn 40

2.2.1.1 Tình hình huy động vốn 40

2.2.1.2 Chỉ số an toàn vốn 42

2.2.2 Sử dụng vốn 42

2.2.2.1 Cho vay khách hàng 42

2.2.2.2 Hoạt động đầu tư 45

2.2.2.3 Đầu tư chứng khoán 46

2.2.2.4 Kinh doanh ngoại tệ 46

2.2.3 Dịch vụ Ngân hàng 47

2.2.3.1 Bảo lãnh 47

2.2.3.2 Thanh toán quốc tế 47

2.2.3.4 Dịch vụ ngân hàng tự động 48

2.3 Hạn chế 49

2.4 Nguyên nhân 50

2.4.1 Nguyªn nh©n chñ quan. 50

2.4.2 Nguyªn nh©n kh¸ch quan. 51

2.5 Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 53

2.5.1 Cơ sở pháp lý 53

2.5.2 Quy trình tín dụng tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 55

2.5.3 Nội dung thẩm định tài chính dự án tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 65

2.5.4 Thẩm định tài chính dự án tàu 6800WT 65

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỐI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 96

3.1 Định hướng phát triển của Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 96

3.1.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2008 96

3.1.2 Nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 96

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 97

3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 98

3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 98

3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam 99

KẾT LUẬN 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY