Chuyên đề Tăng cường quản lí rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. Khái quát về hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương mại 31.1.1. Khái niệm Tín dụng Ngân hàng thương mại 31.1.2. Vai trò của hoạt động Tín dụng 31.1.3. Phân loại Tín dụng Ngân hàng. 41.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 61.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 61.2.2. Nguyên nhân Rủi ro tín dụng 61.2.2.1. Ngyên nhân xuất phát từ môi trường 61.2.2.2. Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng 71.2.2.3. Nguyên nhân xuất phát từ phía NH 91.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh Rủi ro Tín dụng 91.2.3.1. Phân chia các khoản nợ 91.2.3.2. Các chỉ tiêu khác 91.2.4. Nhóm các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 101.2.5. Ảnh hưởng của Rủi ro TD đối với NH thương mại 121.3. Quản lí Rủi ro tín dụng 131.3.1. Khái niêm quản lí rủi ro tín dụng 131.3.2. Mục tiêu của quản lí rủi ro tín dụng 131.3.3. Nội dung của quản lí rủi ro tín dụng 141.3.3.1. Xác định dấu hiệu rủi ro TD 141.3.3.2. Xác đinh mô hình quản lí TD 151.3.3.3. Các công cụ quản lí rủi ro TD 161.3.3.3.1 Xây dựng chính sách TD và quy trình phân tích TD 161.3.3.3.2 Mô hình đánh giá rủi ro TD 181.3.3.4. Các biện pháp hạn chế tổn thất khi có rủi ro TD 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NHCTVN 222.1. Giới thiệu chung về Sở giao dịch I – NHCTVN 222.1.1. Lịch sử hình thành của Sở 222.1.2. Hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCTVN, những thuận lợi và khó khăn 222.2. Thực trạng hoạt động TD tại SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007 242.3. Thực trạng quản lí rủi ro tại Sở giao dịch I – NHCTVN 252.3.1. Mô hình TD tại sở 272.3.2. Chính sách quản lí TD của Sở giao dịch I-NHCTVN 272.3.3. Quy trình TD tại Sở giao dịch I- NHCTVN 312.3.4. Quy trình quản lí nợ có vấn đề 332.3.5. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. 352.4. Đánh giá chung về quản lí rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 372.4.1. Thực trạng rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 372.4.2. Đánh giá chung về tình hình quản lí rủi ro TD tại SGDI-NHCTVN 452.4.2.1. Các kết quả đạt được 452.4.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 46CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TD TẠI SGD I – NHCTVN 493.1. Định hướng phát triển của SGD I-NHCTVN 493.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD tại SGD I - NHCT VN 503.2.1.Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ 503.2.2. Xây dựng chính sách TD cụ thể; hoàn thiện quy trình TD và hệ thống chấm điểm TD 523.2.3. Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hàng 543.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng 553.2.5 Xây dựng chiến lược khách hàng 553.2.6. Nâng cao khả năng tự đề kháng rủi ro và hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 563.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản lí rủi ro tín dụng 573.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN 573.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 583.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 58KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Khái quát về hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm Tín dụng Ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Vai trò của hoạt động Tín dụng 3

1.1.3. Phân loại Tín dụng Ngân hàng. 4

1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 6

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 6

1.2.2. Nguyên nhân Rủi ro tín dụng 6

1.2.2.1. Ngyên nhân xuất phát từ môi trường 6

1.2.2.2. Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng 7

1.2.2.3. Nguyên nhân xuất phát từ phía NH 9

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh Rủi ro Tín dụng 9

1.2.3.1. Phân chia các khoản nợ 9

1.2.3.2. Các chỉ tiêu khác 9

1.2.4. Nhóm các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 10

1.2.5. Ảnh hưởng của Rủi ro TD đối với NH thương mại 12

1.3. Quản lí Rủi ro tín dụng 13

1.3.1. Khái niêm quản lí rủi ro tín dụng 13

1.3.2. Mục tiêu của quản lí rủi ro tín dụng 13

1.3.3. Nội dung của quản lí rủi ro tín dụng 14

1.3.3.1. Xác định dấu hiệu rủi ro TD 14

1.3.3.2. Xác đinh mô hình quản lí TD 15

1.3.3.3. Các công cụ quản lí rủi ro TD 16

1.3.3.3.1 Xây dựng chính sách TD và quy trình phân tích TD 16

1.3.3.3.2 Mô hình đánh giá rủi ro TD 18

1.3.3.4. Các biện pháp hạn chế tổn thất khi có rủi ro TD 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NHCTVN 22

2.1. Giới thiệu chung về Sở giao dịch I – NHCTVN 22

2.1.1. Lịch sử hình thành của Sở 22

2.1.2. Hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCTVN, những thuận lợi và khó khăn 22

2.2. Thực trạng hoạt động TD tại SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007 24

2.3. Thực trạng quản lí rủi ro tại Sở giao dịch I – NHCTVN 25

2.3.1. Mô hình TD tại sở 27

2.3.2. Chính sách quản lí TD của Sở giao dịch I-NHCTVN 27

2.3.3. Quy trình TD tại Sở giao dịch I- NHCTVN 31

2.3.4. Quy trình quản lí nợ có vấn đề 33

2.3.5. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. 35

2.4. Đánh giá chung về quản lí rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 37

2.4.1. Thực trạng rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 37

2.4.2. Đánh giá chung về tình hình quản lí rủi ro TD tại SGDI-NHCTVN 45

2.4.2.1. Các kết quả đạt được 45

2.4.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 46

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TD TẠI SGD I – NHCTVN 49

3.1. Định hướng phát triển của SGD I-NHCTVN 49

3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD tại SGD I - NHCT VN 50

3.2.1.Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ 50

3.2.2. Xây dựng chính sách TD cụ thể; hoàn thiện quy trình TD và hệ thống chấm điểm TD 52

3.2.3. Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hàng 54

3.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng 55

3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hàng 55

3.2.6. Nâng cao khả năng tự đề kháng rủi ro và hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 56

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản lí rủi ro tín dụng 57

3.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN 57

3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 58

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY