Chuyên đề Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN! 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

CHƯƠNG I 5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 5

1.1. VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1.1 Khái niệm 5

1.1.2. Kết cấu 5

1.1.2.1. Vốn tự có 5

1.1.2.2. Vốn huy động 6

1.1.2.3. Vốn đi vay 7

1.1.2.4. Vốn khác 7

1.1.3. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 7

1.2. VAI TRÒ CỦA VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 9

1.2.1. Vai trò của vốn 9

1.2.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn 10

1.2.2.1. Đối với khách hàng gửi tiền 10

1.2.2.2. Đối với bản thân các Ngân hàng Thương mại 11

1.2.2.3. Đối với nền kinh tế thị trường 11

1.3. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12

1.3.1. Huy động tiền gửi không kỳ hạn 13

1.3.1.1. Tiền gửi thanh toán 13

1.3.1.2. Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý 13

1.3.2. Huy động tiền gửi có kỳ hạn 14

1.3.3. Tiền gửi tiết kiệm 14

1.3.3.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: 14

1.3.3.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 15

1.3.4. Huy động bằng vốn vay 15

1.3.4.1. Vay từ Ngân hàng Trung ương 16

1.3.4.2. Vay từ các tổ chức tín dụng khác 16

1.3.4.3. Vay từ phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi 16

1.3.4.4. Huy động vốn khác 17

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17

1.4.1. Lãi suất cạnh tranh 18

1.4.2. Cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự 18

1.4.3. Tính đa dạng của các hình thức huy động vốn 18

1.4.4. Chính sách kinh doanh của Ngân hàng 18

1.4.5. Các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng 19

1.4.6. Địa điểm và mạng lưới hoạt động 19

1.4.7. Uy tín và vị thế của Ngân hàng 19

1.4.8. Các nhân tố khác 20

CHƯƠNG II 22

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 22

2.1. MỘT SỐ NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNNo&PTNT Hà Nội 22

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNNo&PTNT Hà Nội. 22

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNNo&PTNT Hà Nội 25

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn tại NHNNo&PTNT Hà Nội 25

2.1.2.2. Kết quả hoạt động đầu tư tín dụng 26

2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNNO&PTNT HÀ NỘI 27

2.2.1. Thực trạng huy động vốn tại NHNNo&PTNT Hà Nội 27

2.2.1.1. Nguồn vốn nội tệ 29

2.2.1.2. Nguồn vốn ngoại tệ 36

2.2.2. Kết quả đạt được trong hoạt động huy động vốn tại NHNNo&PTNT Hà Nội. 37

2.3. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNNO&PTNT HÀ NỘI 38

2.3.1. Hạn chế 38

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế: 38

2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan 38

2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan 39

CHƯƠNG III 41

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 41

3.1. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 41

3.1.1. Sự hợp lý, linh hoạt của công cụ lãi suất 41

3.1.2. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 42

3.2.3. Nâng cao hiệu quả chính sách khách hàng 43

3.1.5. Tăng cường công tác thông tin quảng cáo 45

3.1.6. Tiếp tục hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 46

3.1.7. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ 47

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 48

3.2.1. Kiến nghị với Nhà nước 48

3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 49

3.2.3. Kiến nghị với NHNNo&PTNT Việt Nam 50

KẾT LUẬN 52

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY