Chuyên đề Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0

CHƯƠNG 1 -TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TÀU THUỶ VINASHIN

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1

I/ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

1. Khái niệm về thị trường Chứng khoán 1

2. Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam 1

3. Chức năng của thị trường chứng khoán 2

4. Nguyên tắc hoạt động của thị trường Chứng khoán 3

5. Các thành phần tham gia thị trường Chứng khoán 4

6. Hàng hóa tham gia thị trường Chứng khoán 5

II. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 7

1. Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích sự biến động của lợi suất và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu . 7

2.Chuỗi thời gian 7

3. Ứng dụng mô hình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy 10

4. Mô hình AR, MA, ARMA và ARIMA mô hình hóa chuỗi thời gian trong kinh tế 11

CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 14

I. CƠ SỞ LỰA CHỌN MỘT SỐ LOẠI CỔ PHIẾU 14

II. MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 14

1. Kiểm định tính dừng của lợi suất từng cổ phiếu bằng Eview 14

2. Hồi quy lợi suất của từng cổ phiếu theo lợi suất của các cổ phiếu còn lại 17

3. Phương pháp hệ phương trình đệ quy 23

4. Mô hình AR, MA, ARMA và ARIMA mô hình hóa chuỗi lợi suất cổ phiếu 25

III. CÁC KẾT LUẬN RÚT RA 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY