Chuyên đề Quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán của AA tại Công ty ABC

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1

I. Khái niệm chung về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, mối quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 1

1. Khái niệm 2

2. Đặc điểm, vị trí của hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính 3

3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 3

a. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho 3

b. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 4

c. Chế độ chứng từ kế toán với chỉ tiêu hàng tồn kho 5

4. Giá vốn hàng bán là gì ? 6

5. Mối quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 6

II. Vấn đề kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 8

1. Mục đích kiểm soát nội bộ 8

2. Các chức năng liên quan đến hàng tồn kho 8

3. Các thủ tục kiểm soát 8

a. Ban hành các chính sách mua hàng 8

b. Thiết lập các thủ tục kiểm soát mua hàng, nhận hàng 9

c. Kiểm soát bảo quản vật tư, hàng hoá và xuất kho 10

d. Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm 11

e. Hệ thống sổ sách kế toán 11

III. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 12

1. Ý nghĩa và mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 12

a. Ý nghĩa 12

b. Mục tiêu 13

2. Các sai sót và gian lận thường xảy ra đối với hàng tồn kho 14

3. Xác định chiến lược kiểm toán 15

a. Xác định mức trọng yếu 15

b. Đánh giá rủi ro kiểm toán khi kiểm toán khoản mục hàng tồn kho 16

c. Xác định chiến lược kiểm toán 17

4. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho 18

a. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng 18

b. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 21

c. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 21

d. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại các thử nghiệm cơ bản 21

5. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản đối với hàng tồn kho 22

a. Thực hiện các thủ tục phân tích 22

b. Các thử nghiệm chi tiết 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ AA 29

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty kiểm toán Mỹ AA 29

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 29

a. Các bộ phận trực thuộc 29

b. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 3

2. Nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hoạt động của AA 31

a. Nguyên tắc hoạt động 31

b. Mục tiêu hoạt động của AA 31

c. Phương hướng hoạt động 31

3. Những dịch vụ do AA cung cấp 33

4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 36

5. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho va giá vốn hàng bán tại AA 40

a. Quy trình kiểm toán chung 40

b. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại AA 41

II. Minh họa quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán của AA tại Công ty ABC 50

1. Sơ lược về Công ty ABC 50

2. Các tài liệu AA yêu cầu ABC cung cấp cho việc kiểm toán hàng tồn kho 51

3. Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ABC về hàng tồn kho 52

4. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản 52

a. Thực hiện các thủ tục phân tích 52

b. Các thử nghiệm chi tiết 53

5. Tổ chức hồ sơ kiểm toán 59

a. Tổ chức hồ sơ kiểm toán 59

b. Cách thiết kế hồ sơ kiểm toán 60

c. Hồ sơ kiểm toán chi tiết cho từng khoản mục 61

6. Kết luận 63

III. Các đánh giá và nhận xét 64

1. Đánh giá chung về chương trình kiểm toán tại Công ty Kiểm Toán Mỹ 64

2. Nhận xét về chương trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao 66

1. Ưu điểm 66

2. Hạn chế 66

3. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng cuộc kiểm toán 68

Đề xuất 1 68

Đề xuất 2 71

Đề xuất 3 71

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY