Chuyên đề Quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen thuộc khách sạn Kim Liên

MỤC LỤCTrangTÓM LƯỢC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒCHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 11.1. Tính cấp thiết của đề tài 11.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 21.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 31.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 31.5. Một số khái niệm và phân định nội dung đề tài 41.5.1. Một số vấn đề lý luận 41.5.2. Một số lý thuyết về quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 51.5.2.1. Khái niệm quản trị nghiệp vụ tiệc 51.5.2.2.Nội dung quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 6CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 152.1. Phương pháp nghiên cứu 152.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 152.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 152.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 172.1.2. Phương Pháp phân tích dữ liệu 172.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 182.2.1 Tổng quan tình hình khách sạn Kim Liên. 182.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 222.3. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng, đánh giá quản trị nghiệp vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 232.3.1. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng 232.3.2. Nhận xét, đánh giá chất lượng phục vụ tiệc tại nhà hàng 24CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 273.1. Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 273.1.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 273.1.2. Các mặt hạn chế và những nguyên nhân 273.1.3. Vấn để đặt ra cần giải quyết 303.2. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 303.2.1. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 303.2.1.1. Nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý 303.2.1.2. Nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật 323.2.1.3. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 343.3 Một số kiến nghị đề xuất 353.3.1 Kiến nghị với công ty cổ phần Du lịch Kim Liên 363.3.2 Kiến nghị với Nhà nước và Tổng Cục Du lịch 373.3.3 Kiến nghị với ban ngành và thành phố 40KẾT LUẬN 41TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

TÓM LƯỢC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 2

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung đề tài 4

1.5.1. Một số vấn đề lý luận 4

1.5.2. Một số lý thuyết về quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 5

1.5.2.1. Khái niệm quản trị nghiệp vụ tiệc 5

1.5.2.2.Nội dung quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 6

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 15

2.1. Phương pháp nghiên cứu 15

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 15

2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 15

2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 17

2.1.2. Phương Pháp phân tích dữ liệu 17

2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 18

2.2.1 Tổng quan tình hình khách sạn Kim Liên. 18

2.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 22

2.3. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng, đánh giá quản trị nghiệp vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 23

2.3.1. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng 23

2.3.2. Nhận xét, đánh giá chất lượng phục vụ tiệc tại nhà hàng 24

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 27

3.1. Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 27

3.1.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 27

3.1.2. Các mặt hạn chế và những nguyên nhân 27

3.1.3. Vấn để đặt ra cần giải quyết 30

3.2. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 30

3.2.1. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 30

3.2.1.1. Nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý 30

3.2.1.2. Nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật 32

3.2.1.3. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 34

3.3 Một số kiến nghị đề xuất 35

3.3.1 Kiến nghị với công ty cổ phần Du lịch Kim Liên 36

3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước và Tổng Cục Du lịch 37

3.3.3 Kiến nghị với ban ngành và thành phố 40

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY