Chuyên đề Quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến súc sản Nghệ An

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

1.1. Khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.2. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp. 5

1.1.3.1. Khối lượng và doanh mục sản phẩm. 5

1.1.3.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.3.3. Chi phí tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.3.4. Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm 6

1.1.3.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 6

1.1.3.6. Khách hàng tiêu thụ chủ yếu 6

1.2. Nội dung quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm 6

1.2.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường. 6

1.2.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8

1.2.3. Xây dựng các kênh phân phối 8

1.2.4. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng 11

1.2.5. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 12

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 13

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bên ngoài doanh nghiệp 13

1.3.1.1. Các chính sách kinh tế- xã hội của Nhà nước. 13

1.3.1.2. Môi trường công nghệ 13

1.3.1.3. Môi trường cạnh tranh 13

1.3.1.4. Nhu cầu thị trường 14

1.3.1.5. Các điều kiện tự nhiên 14

1.3.2. Các nhân tố thuộc về bên trong doanh nghiệp 14

1.3.2.1. Sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 15

1.3.2.2. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 15

1.3.2.3. Một số nhân tố khác. 15

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU SÚC SẢN NGHỆ AN. 17

2.1. Khái quát về Công ty chế biến và xuất khẩu súc sản Nghệ An. 17

2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần chế biến và xuấ khẩu súc sản Nghệ An. 17

2.1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển 17

2.1.1.2. Tên công ty. 17

2.1.1.3. Trụ sở công ty 17

2.1.1.4. Lao động 17

2.1.1.5. Hình thức tổ chức và tư cách pháp nhân 18

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh. 18

2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động 18

2.1.2.2. Năng lực sản xuất: 19

2.1.2.3. Phương châm và phương thức kinh doanh 19

2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty 19

2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 20

2.1.5. Mô hình tổ chức hoạt động của công ty 20

2.1.6. Tình hình công tác kế toán. 22

2.2. Thực trạng quản lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản Nghệ An. 24

2.2.1. Thực trạng quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty 24

2.2.1.1. Nhu cầu thị trường 27

2.2.1.2. Lập kế hoạch tiêu thụ: 28

2.2.1.3. Xây dựng các kênh phân phối: 29

2.2.2. Những thành tựu đạt được 29

2.2.2.1. Khối lượng và doanh mục sản phẩm. 30

2.2.2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 30

2.2.2.3. Chi phí tiêu thụ sản phẩm 31

2.1.1.1. Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm 32

2.1.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 33

2.2.3. Hạn chế 33

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU SÚC SẢN NGHỆ AN. 35

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty. 35

3.1.1. Định hướng chung của công ty. 35

Định hướng phát triển các ngành hàng của công ty nhiệm kỳ 2009 - 2011: 35

3.1.2. Định hướng cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 36

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản Nghệ An. 37

3.2.1. Giải pháp nghiên cứu thị trường. 37

3.2.2. Giải pháp công tác lập kế hoạch. 38

3.2.3. Xây dựng kế hoạch. 40

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp. 40

3.3.1. Về phía công ty. 40

3.3.1.1. Hoạt động Marketing. 40

3.3.1.2. Công nhân 44

3.3.1.3. Tài chính 45

3.4. Về phía nhà nước 46

3.4.1. Kinh tế 46

3.4.2. Chính trị 46

3.4.3. Văn hoá 46

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY