Chuyên đề Phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành

MỤC LỤCTÓM LƯỢCLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 11.1. Tính cấp thiết của đề tài 11.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 21.3. Các mục tiêu nghiên cứu 21.4. Phạm vi nghiên cứu 21.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thương hiệu 31.5.1. Khái niệm thương hiệu và thương hiệu điện tử 31.5.2. Vai trò của thương hiệu và thương hiệu điện tử 41.5.3. Những nội dung chủ yếu trong phát triển thương hiệu 5CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH 112.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 112.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 112.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 122.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 122.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 122.2.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 162.3. Thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 182.3.1. Một số nét chính về hoạt động phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 182.3.2. Một số kết quả thu được 19CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH 253.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 253.1.1. Các kết quả đạt được 253.1.2. Những hạn chế trong phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 273.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 283.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành đến năm 2015 293.2.1. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu 293.2.2. Đăng ký bảo hộ thương hiệu 293.2.3. Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm 303.2.4. Thiết lập bộ phận chuyên trách về thương hiệu 313.2.5. Sử dụng các công cụ phát triển thương hiệu trong từng thời điểm thích hợp.313.2.7. Tổ chức các hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng 333.2.8. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 33

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu 2

1.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thương hiệu 3

1.5.1. Khái niệm thương hiệu và thương hiệu điện tử 3

1.5.2. Vai trò của thương hiệu và thương hiệu điện tử 4

1.5.3. Những nội dung chủ yếu trong phát triển thương hiệu 5

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH 11

2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 11

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 11

2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 12

2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 12

2.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 12

2.2.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 16

2.3. Thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 18

2.3.1. Một số nét chính về hoạt động phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 18

2.3.2. Một số kết quả thu được 19

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH 25

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 25

3.1.1. Các kết quả đạt được 25

3.1.2. Những hạn chế trong phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành 27

3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 28

3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành đến năm 2015 29

3.2.1. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu 29

3.2.2. Đăng ký bảo hộ thương hiệu 29

3.2.3. Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm 30

3.2.4. Thiết lập bộ phận chuyên trách về thương hiệu 31

3.2.5. Sử dụng các công cụ phát triển thương hiệu trong từng thời điểm thích hợp.31

3.2.7. Tổ chức các hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng 33

3.2.8. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY