Chuyên đề Phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1PHẦN MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 41.1. Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 41.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán 41.1.2. Khái niệm và vai trò của thị trường chứng khoán. 51.1.2.1. Khái niệm thị trường chứng khoán. 51.1.2.2. Vai trò của TTCK 71.1.3. Các chủ thể tham gia TTCK 91.1.3.1. Chủ thể quản lý 91.1.3.2. Chủ thể kinh doanh ( Trung gian tài chính ) 101.1.3.3. Các nhà đầu tư 101.1.3.4. Tổ chức phát hành chứng khoán. 111.1.3.5. Các tổ chức phụ trợ 111.1.4. Phân loại TTCK. 121.2. Một số vấn đề về doanh nghiệp vừa và nhỏ. 141.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 141.2.2. Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 161.2.4.1. Tình hình các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay. 211.2.4.2. Nhu cầu về vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay. 241.2.4.3. Khả năng huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và những khó khăn gặp phải. 251.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 271.3.1. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. 271.3.2. Khung pháp lý 281.3.3.Năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước. 281.3.4.Công chúng đầu tư. 291.3.5.Sự tích cực tham gia của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 291.3.6. Chính sách hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước. 301.3.7. Hệ thống các trung gian tài chính. 30CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 322.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 322.2. Đánh giá khả năng tham gia thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay 372.3. Thực trạng thị trường cổ phiếu của doanh nghiệp vừa và nhở ở Việt Nam hiện nay. 422.3.1. Thực trạng thị trường tự do. 422.3.2. Thực trạng đấu giá và giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Trung tân giao dịch chứng khoán Hà Nội 452.3.2.1 Hoạt động đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá: 462.3.2.2. Hoạt động giao dịch thứ cấp: 472.4. Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. 582.4.1. Kết quả: 582.4.2. Hạn chế. 602.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 61CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 673.1. Căn cứ để phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiêp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 673.1.1. Định hướng chung để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010. 673.1.2. Quan điểm phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghi ở Việt Nam. 713.2. Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 733.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý. 733.2.2. Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà nội. 753.2.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CPH DNNN, thực hiện gắn CPH với việc đấu giá và đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội. 753.2.2.2. Tăng cường các khuyến khích cho các công ty niêm yết. 773.2.3. Khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. 793.2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo chứng khoán cho doanh nghiệp và công chúng. 803.2.5. Nâng cao vị thế, quyền hạn, năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán.813.2.6. Tăng cường vai trò của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán. 823.2.7. Hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm. 833.2.8. Năng cao năng lực hoạt động của các trung gian tài chính 843.2.9. Về công nghệ 863.2.10. Hoàn thiện chính sách kế toán, kiểm toán. 863.3. Kiến nghị. 873.3.1. Đối với Chính phủ 873.3.2. Đối với các Bộ, ngành thuộc Chính phủ. 873.3.2.1. Đối với Bộ Tài chính. 873.3.2.2. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 883.3.2.3. Đối với Ban đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. 883.3.2.4. Đối với Bộ Thương mại 88KẾT LUẬN 89

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

PHẦN MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG

KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 4

1.1. Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 4

1.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán 4

1.1.2. Khái niệm và vai trò của thị trường chứng khoán. 5

1.1.2.1. Khái niệm thị trường chứng khoán. 5

1.1.2.2. Vai trò của TTCK 7

1.1.3. Các chủ thể tham gia TTCK 9

1.1.3.1. Chủ thể quản lý 9

1.1.3.2. Chủ thể kinh doanh ( Trung gian tài chính ) 10

1.1.3.3. Các nhà đầu tư 10

1.1.3.4. Tổ chức phát hành chứng khoán. 11

1.1.3.5. Các tổ chức phụ trợ 11

1.1.4. Phân loại TTCK. 12

1.2. Một số vấn đề về doanh nghiệp vừa và nhỏ. 14

1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 14

1.2.2. Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 16

1.2.4.1. Tình hình các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay. 21

1.2.4.2. Nhu cầu về vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện

nay. 24

1.2.4.3. Khả năng huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và

những khó khăn gặp phải. 25

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 27

1.3.1. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. 27

1.3.2. Khung pháp lý 28

1.3.3.Năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước. 28

1.3.4.Công chúng đầu tư. 29

1.3.5.Sự tích cực tham gia của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 29

1.3.6. Chính sách hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước. 30

1.3.7. Hệ thống các trung gian tài chính. 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 32

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 32

2.2. Đánh giá khả năng tham gia thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay 37

2.3. Thực trạng thị trường cổ phiếu của doanh nghiệp vừa và nhở ở Việt Nam hiện nay. 42

2.3.1. Thực trạng thị trường tự do. 42

2.3.2. Thực trạng đấu giá và giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Trung tân giao dịch chứng khoán Hà Nội 45

2.3.2.1 Hoạt động đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá: 46

2.3.2.2. Hoạt động giao dịch thứ cấp: 47

2.4. Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. 58

2.4.1. Kết quả: 58

2.4.2. Hạn chế. 60

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 61

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 67

3.1. Căn cứ để phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiêp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 67

3.1.1. Định hướng chung để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010. 67

3.1.2. Quan điểm phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghi ở Việt Nam. 71

3.2. Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 73

3.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý. 73

3.2.2. Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà nội. 75

3.2.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CPH DNNN, thực hiện gắn CPH với việc đấu giá và đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội. 75

3.2.2.2. Tăng cường các khuyến khích cho các công ty niêm yết. 77

3.2.3. Khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. 79

3.2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo chứng khoán cho doanh nghiệp và công chúng. 80

3.2.5. Nâng cao vị thế, quyền hạn, năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước

về thị trường chứng khoán.81

3.2.6. Tăng cường vai trò của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán. 82

3.2.7. Hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm. 83

3.2.8. Năng cao năng lực hoạt động của các trung gian tài chính 84

3.2.9. Về công nghệ 86

3.2.10. Hoàn thiện chính sách kế toán, kiểm toán. 86

3.3. Kiến nghị. 87

3.3.1. Đối với Chính phủ 87

3.3.2. Đối với các Bộ, ngành thuộc Chính phủ. 87

3.3.2.1. Đối với Bộ Tài chính. 87

3.3.2.2. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 88

3.3.2.3. Đối với Ban đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. 88

3.3.2.4. Đối với Bộ Thương mại 88

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY