Chuyên đề Phát triển hoạt động đầu tư tài chính tại công ty tài chính bưu điện

MỤC LỤC: LỜI MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG I: CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH .61.1 CÔNG TY TÀI CHÍNH .61.1.1 Khái niệm .61.1.2 Cách thức phân loại 71.1.3 Sự cần thiết của Công ty Tài chính trong mô hình Tập đoàn kinh doanh 91.1.4 Hoạt động của Công ty Tài chính 111.1.4.1 Hoạt động huy động vốn . 111.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 131.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH . 171.2.1 Khái niệm về hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Tài chính.171.2.2 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động đầu tư tài chính .191.2.3 Các điều kiện để phát triển hoạt động đầu tư tài chính .21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .24 2.1 NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .242.1.1 Giới thiệu về Công ty Tài chính Bưu Điện .242.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 272.1.3 Hoạt động nghiệp vụ mà Công ty Tài chính Bưu Điện cung cấp.302.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIÊN .33 2.2.1 Phân tích quy mô và cơ cấu vốn hoạt động đầu tư tài chính của PTF .332.2.2.2 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính của PTF .362.2.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của PTF . 402.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .422.3.1 Những thành công và thuận lợi 422.3.1.1 Những thành công .422.3.1.2 Thuận lợi .442.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 442.3.2.1 Những hạn chế .442.3.2.2 Nguyên nhân 45CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .523.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN TRONG TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 523.1.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .523.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Tài chính Bưu Điện .543.1.3 Định hướng phát triển hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Tài chính Bưu Điện 553.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN . .553.2.1 Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn để giảm chi phí cho hoạt động đầu tư tài chính .563.2.1.1 Huy động vốn từ VNPT và các đơn vị thành viên của VNPT 563.2.1.2 Huy động vốn từ các tổ chức tài chính .603.2.1.3 Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội và dân cư .623.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính . 633.2.2.1 Nhận uỷ thác đầu tư và quản lý phần vốn góp của VNPT tại các Công ty cổ phần, Liên doanh .633.2.2.2 Đa dạng hoá danh mục đầu tư tài chính .643.2.2.3 Các giải pháp khác .653.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .673.3.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước .673.3.2 Đối với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .69KỀT LUẬN .71

MỤC LỤC:

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH .6

1.1 CÔNG TY TÀI CHÍNH .6

1.1.1 Khái niệm .6

1.1.2 Cách thức phân loại 7

1.1.3 Sự cần thiết của Công ty Tài chính trong mô hình Tập đoàn kinh doanh 9

1.1.4 Hoạt động của Công ty Tài chính 11

1.1.4.1 Hoạt động huy động vốn . 11

1.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 13

1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH . 17

1.2.1 Khái niệm về hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Tài chính.17

1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động đầu tư tài chính .19

1.2.3 Các điều kiện để phát triển hoạt động đầu tư tài chính .21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .24

2.1 NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .24

2.1.1 Giới thiệu về Công ty Tài chính Bưu Điện .24

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 27

2.1.3 Hoạt động nghiệp vụ mà Công ty Tài chính Bưu Điện cung cấp.30

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIÊN .33

2.2.1 Phân tích quy mô và cơ cấu vốn hoạt động đầu tư tài chính của PTF .33

2.2.2.2 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính của PTF .36

2.2.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của PTF . 40

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .42

2.3.1 Những thành công và thuận lợi 42

2.3.1.1 Những thành công .42

2.3.1.2 Thuận lợi .44

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 44

2.3.2.1 Những hạn chế .44

2.3.2.2 Nguyên nhân 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN .52

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN TRONG TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 52

3.1.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .52

3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Tài chính Bưu Điện .54

3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Tài chính Bưu Điện 55

3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN . .55

3.2.1 Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn để giảm chi phí cho hoạt động đầu tư tài chính .56

3.2.1.1 Huy động vốn từ VNPT và các đơn vị thành viên của VNPT 56

3.2.1.2 Huy động vốn từ các tổ chức tài chính .60

3.2.1.3 Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội và dân cư .62

3.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính . 63

3.2.2.1 Nhận uỷ thác đầu tư và quản lý phần vốn góp của VNPT tại các Công ty cổ phần, Liên doanh .63

3.2.2.2 Đa dạng hoá danh mục đầu tư tài chính .64

3.2.2.3 Các giải pháp khác .65

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .67

3.3.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước .67

3.3.2 Đối với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .69

KỀT LUẬN .71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY