Chuyên đề Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Hà Nội

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Tổng quan về dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Hình thức thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế 3

1.2.1.1. Chuyển tiền 3

1.2.1.2. Nhờ thu .3

1.1.2.3. Tín dụng chứng từ. 5

1.1.3. Phân loại dịch vụ thanh toán quốc tế. 5

1.1.3.1. Dịch vụ hàng nhập. 5

1.1.3.2.Dịch vụ hàng xuất. 5

1.3.1.3. Dịch vụ bao thanh toán 6

1.1.4. Vai trò dịch vụ thanh toán quốc tế 7

1.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 7

1.2.1.Khái niệm: 7

1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ thanh toán quốc tế bằngL/C 8

1.2.3. Phân loại dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 8

1.2.3.1. Dịch vụ L/C xuất 8

1.2.3.1. L/C nhập 11

1.2.5. Vai trò của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 13

1.2.6. Các nhân tố tác động đến dịch vụ thanh thoán quốc tế bằng L/C 14

1.3. Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 17

1.3.1.Khái niệm 17

1.3.2. Mục đích phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế băng L/C 17

1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển 18

1.3.4. Sự cần thiết phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 19

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHNo&PTNT, CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 21

2.1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2. Sơ đồ bộ máy quản trị 23

2.1.3.Chức năng hoạt động chủ yếu 24

2.1.4. Tình hình hoạt động của NHNo& PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 25

2.2. Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c của NHNo&PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội từ 2005-2007 27

2.2.1. Giới thiệu về dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c của NHNo&PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội 27

2.2.2. Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c 29

2.3.Đánh giá kết quả đạt được 39

2.3.1. Ưu diểm 39

2.3.2.Tồn tại 41

2.4. Nguyên nhân tồn tại những hạn chế 42

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA NHNo& PTNT, 44

CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 44

3.1. Phương hướng 44

3.2.Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 46

3.3. Một số kiến nghị 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY