Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

Mục lụcTrang  LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 31. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 31.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : 31.2. Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 42. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 5II. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 71. Khái niệm và ý nghĩa. 71.1. Khái niệm: 71.2. ý nghĩa: 72. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp. 72.1. Vai trò: 72.2. Mục đích : 82.3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: Error! Bookmark not defined.3. Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 94. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: 104.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN): 114.2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN): 134.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN): 154.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B04- DN): 185. Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 195.1. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được rút ra trên cơ sở số liệu của BCĐKT: 195.2. Nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa BCĐKT với BCKQKD trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp: 21III. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 231. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 232. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: 242.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiêp: 252.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp: 312.3. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ: 332.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 362.5. Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp: 40IV- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 41 PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ CHỦ YẾU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 45I. Giới thiệu chung về công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 451. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 451.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 451.2 . Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty: 471.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 502. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán của công ty. 512.1. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 512.2. Đặc điểm sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty: 54II. Phân tích tình hình tài chính của công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí thông qua Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả kinh doanh. 551. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 552. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí thông qua BCĐKT và BCKQKD năm 1999- 2000: 582.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty: 582.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 682.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí: 692.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 762.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 83 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ. 86I. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty: 86II. Các kiến nghị và phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí trong những năm tới: 891. Các kiến nghị đối với Công ty: 891.1. Kiến nghị về công tác quản lý: 891.2. Kiến nghị về công tác kế toán: 901.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính: 951.4. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty: 961.5. Phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty: 982. Đối với Nhà nước: 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 105

Mục lục

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 3

1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : 3

1.2. Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 4

2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 5

II. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 7

1. Khái niệm và ý nghĩa. 7

1.1. Khái niệm: 7

1.2. ý nghĩa: 7

2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp. 7

2.1. Vai trò: 7

2.2. Mục đích : 8

2.3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: Error! Bookmark not defined.

3. Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 9

4. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: 10

4.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN): 11

4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN): 13

4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN): 15

4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B04- DN): 18

5. Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 19

5.1. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được rút ra trên cơ sở số liệu của BCĐKT: 19

5.2. Nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa BCĐKT với BCKQKD trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp: 21

III. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 23

1. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 23

2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: 24

2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiêp: 25

2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp: 31

2.3. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ: 33

2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 36

2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp: 40

IV- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 41

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ CHỦ YẾU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 45

I. Giới thiệu chung về công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 45

1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 45

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 45

1.2 . Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty: 47

1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 50

2. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán của công ty. 51

2.1. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 51

2.2. Đặc điểm sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty: 54

II. Phân tích tình hình tài chính của công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí thông qua Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả kinh doanh. 55

1. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 55

2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí thông qua BCĐKT và BCKQKD năm 1999- 2000: 58

2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty: 58

2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí. 68

2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí: 69

2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 76

2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 83

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ. 86

I. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty: 86

II. Các kiến nghị và phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí trong những năm tới: 89

1. Các kiến nghị đối với Công ty: 89

1.1. Kiến nghị về công tác quản lý: 89

1.2. Kiến nghị về công tác kế toán: 90

1.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính: 95

1.4. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty: 96

1.5. Phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty: 98

2. Đối với Nhà nước: 103

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY