Chuyên đề Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐÒ BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 3

1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ 3

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động Công ty 6

1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 9

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh 9

1.3.2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính 10

1.3.3. Định hướng phát triển từ 2005 đến 2010 11

1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 13

1.3.4.1. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh 13

1.3.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 15

1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ 17

1.4.1. Phân công lao động kế toán tại Công ty 17

1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 19

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 24

CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 24

2.1. Đặc điểm và hệ thống tài liệu phân tích phục vụ cho phân tích tài chính của Công ty 24

2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến phân tích tài chính 24

2.1.2. Cơ sở dữ liệu cho phân tích tài chính 26

2.2. Phương pháp phân tích tài chính 28

2.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ 30

2.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty 30

2.3.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 39

2.3.2.1. Phân tích tình hình công nợ 39

2.3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán 42

2.3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh 44

2.3.3.1. Đánh giá khái quát về hiệu quả kinh doanh của Công ty 44

2.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 48

2.3.3.3. Phân tích khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu 51

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 54

3.1. Đánh giá thực trạng về tình hình tài chính tại Công ty Artexport 54

3.2. Đánh giá thực trạng về phân tích tình hình tài chính tại Công ty Artexport 56

3.2.1. Đánh giá về công tác lập Báo cáo tài chính tại Công ty 56

3.2.2. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty 58

3.3. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty Artexport 60

3.3.1. Hoàn thiện về tài liệu phân tích 60

3.3.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích 60

3.3.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích tình hình tài chính 61

3.3.4. Hoàn thiện về quy trình phân tích 63

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

PHỤ LỤC 68

Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 68

Phụ lục 2: Báo cáo kết quả họat động kinh doanh năm 2008 70

Phụ lục 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2008 . .71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY