Chuyên đề Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 3

NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I 4

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1. Giới thiệu chung 4

1.2. Yêu cầu của báo cáo tài chính. 5

1.3. Tài liệu dùng cho phân tích 6

1.3.1 Bảng cân đối kế toán 6

1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 7

1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 7

1.3.4. Thuyết minh các báo cáo tài chính 7

1.4. Nội dung phân tích : 7

1.5. Phân tích khả năng sinh lời 8

1.5.1. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản 8

1.5.2. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 10

1.5.2.1. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return On Equity – ROE 10

1.5.2.2. Tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (Retunr On Common Equity - ROCE) 11

1.5.2.3. Đòn cân nợ (đòn bẩy tài chính) 11

1.5.2.4. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường (Earning per share – EPS) 12

1.5.2.5. Tỉ số giá thị trường so với lợi tức trên một cổ phiếu (Price- earnings ratio-P/E) 13

1.6. Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán 13

1.6.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn 13

1.6.1.1. Hệ số khả năng thanh toán nhanh 14

1.6.1.2. Hệ số vòng quay khoản phải thu 15

1.6.1.3. Hệ số vòng quay hàng tồn kho 15

1.6.1.4. Hệ số vòng quay các khoản phải trả 16

1.6.2. Khả năng thanh toán dài hạn 16

1.6.2.1. Tỉ lệ ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh đối với tổng nợ 17

1.6.2.2. Tỉ lệ đảm bảo lãi vay 17

CHƯƠNG II 19

ÁP DỤNG VÀO PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 19

2.1. Tổng quan về ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 19

2.2. Áp dụng lý thuyết phân tích vào phân tích báo cáo tài chính của NHCT- HK 20

2.2.1. Các báo cáo của NHCT- Hoàn Kiếm 21

2.2.2. Phân tích khả năng sinh lời 26

2.2.2.1. Tỷ suất sinh lời so với doanh thu 26

2.2.1.2. Khả năng sinh lợi so với tài sản: 27

2.2.1.3. Khả năng sinh lợi so với vốn chủ sở hữu: 28

2.2.3. Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán 30

2.2.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn 30

2.2.3.2. Khả năng thanh toán dài hạn 33

2.2.4. Phân tích cơ cấu và chỉ số 33

2.2.4.1. Phân tích cơ cấu 33

2.2.4.2. Phân tích chỉ số 37

CHƯƠNG III 41

ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 41

3.1. Thực trạng 41

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, một số kiến nghị đề xuất. 41

3.2.1. Đối với bảng cân đối tài sản 41

3.2.2. Đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 42

3.2.3. Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ 42

3.2.4. Đối với bảng thuyết minh báo cáo tài chính 43

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY