Chuyên đề Phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC 3

1.1. Lịch sử hình thành 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6

1.3.1. Mô hình tập đoàn 6

1.3.2. Sơ đồ tổ chức quản lý 7

1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 7

1.3.3.1. Đại hội đồng cổ đông CMC Corp 7

1.3.3.2. Ban kiểm soát 7

1.3.3.3. Hội đồng quản trị CMC Corp 8

1.3.3.4. Ban điều hành CMC Corp 8

1.3.3.5. Các ban chuyên môn 8

3.3.6. Các Công ty Cổ phần, Liên doanh & chi nhánh 9

3.3.7. Các Công ty TNHH 1 thành viên & chi nhánh 12

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 14

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 14

1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 16

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 18

NĂM 2007 - 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 18

CÔNG NGHỆ CMC. 18

2.1. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 18

2.1.1. Phân tích cấu trúc tài chính 18

2.1.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 24

2.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 28

2.2.1. Phân tích tình hình công nợ 28

2.2.1.1. Phân tích các khoản phải thu khách hàng 29

2. 2.1.2. Phân tích các khoản phải trả người bán 30

2.2.2. Phân tích tình hình thanh toán của công ty 31

2.2.2.1. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 32

2.2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 34

2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh 35

2.3.1. Phân tích tổng quát về hiệu quả kinh doanh 35

2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSDH 39

2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH 41

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 44

CÔNG NGHỆ CMC 44

3.1. Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC 44

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC 49

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY