Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn tại trung tâm thương mại truyền hình

MỤC LỤC Lời mở đầu Danh mục các từ viết tắt Chương I Lý luận chung về vốn, cơ cấu vốn và ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .71.1 Khái niệm về vốn kinh doanh 71.1.1 Một số quan niệm về vốn kinh doanh . .71.1.2 Vai trò của vốn kinh doanh . .81.2 Các nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước .81.2.1 Vốn chủ sở hữu . .1.2.1.1 Vốn ngân sách nhà nước . .71.2.1.2 Vốn cổ phần . .71.2.1.3 Vốn do liên doanh, liên kết . .101.2.1.4 Vốn hình thành từ các nguồn tự tài trợ 101.2.2 Vốn vay . .111.2.2.1 Vốn vay ngân hàng . . .91.2.2.2 Thuê mua, thuê tài chính, thuê hoạt động . .101.2.2.3 Phát hành trái phiếu công ty .111.2.2.4 Các khoản nợ tích luỹ .111.2.2.5 Tín dụng thương mại .121.2.2.6 Vốn vay của cán bộ công nhân viên .121.3 Cơ cấu vốn kinh doanh .131.3.1 Thực chất cơ cấu vốn kinh doanh .131.3.2 Đặc điểm cơ cấu vốn kinh doanh .141.3.3 Các yêu cầu đối với cơ cấu vốn kinh doanh .161.4 ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .17 1.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 171.4.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .181.4.2.1 Các chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn . .181.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định .181.4.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 191.4.3 ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .19 Chương II Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng tại Trung tâm Thương mại truyền hình . 25 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm .252.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm .252.1.2 Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Trung tâm .262.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của Trung tâm Thương mại truyền hình 262.1.2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức .272.1.2.3 Cơ quan chủ quản và hệ quản lý .282.2 Kết quả và phương hướng kinh doanh của Trung tâm 292.2.1 Kết quả kinh doanh .292.2.2 Cơ cấu sản phẩm .322.2.3 Những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh .332.2.4 Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh .342.2.5 Phương hướng kinh doanh .342.3 Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm .342.3.1 Sự biến động cơ cấu vốn theo nguồn vốn của Trung tâm .342.3.2 Phân tích sự biến động cơ cấu vốn theo nội dung vốn 372.3.3 Phân tích sự biến động hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn .38 2.3.4 Phân tích sự biến động hiệu quả sử dụng vốn lưu động .382.3.5 Phân tích tình hình tài chính của Trung tâm 462.4 Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn . 482.4.1 Phân tích ảnh hưởng chung của cơ cấu vốn kinh doanh đến hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm .482.4.2 Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 492.5 Những điểm bất hợp lý trong cơ cấu vốn của Trung tâm .522.5.1 Nguồn vốn vay chưa được sử dụng hiệu quả 522.5.2 Chi phí vốn cao 522.5.3 Dự trữ nhiều .522.5.4 Khả năng thanh toán yếu .522.5.5 Cơ cấu nợ chưa hợp lý .56 .Chương III Phương pháp xây dựng cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng tại Trung tâm .573.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Trung tâm .573.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn .573.1.1.1 Các nhân tố bên ngoài 573.1.1.2 Các nhân tố nội bộ .583.1.2 Điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .603.1.2.1 Mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ 603.1.2.2 Đổi mới phương thức huy động vốn .613.1.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .643.1.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tài chính .643.1.2.5 Thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán các khoản nợ .643.1.2.6 Đào tạo và quản lý con người 643.2 Phương pháp xây dựng cơ cấu vốn .643.2.1 Các căn cứ chủ yếu để xây dựngk cơ cấu vốn 65 3.2.1.1 Kế hoạch kinh doanh 653.2.1.2 Nhu cầu vốn .663.2.1.3 Khả năng tự tài trợ và vay vốn của Trung tâm .763.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 773.3.1 Môi trường kinh doanh .773.3.2 Phát triển và mở rộng thị trường tài chính .77 Kết luận .78Danh mục tài liệu tham khảo 79

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Danh mục các từ viết tắt

Chương I Lý luận chung về vốn, cơ cấu vốn và ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .7

1.1 Khái niệm về vốn kinh doanh 7

1.1.1 Một số quan niệm về vốn kinh doanh . .7

1.1.2 Vai trò của vốn kinh doanh . .8

1.2 Các nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước .8

1.2.1 Vốn chủ sở hữu . .

1.2.1.1 Vốn ngân sách nhà nước . .7

1.2.1.2 Vốn cổ phần . .7

1.2.1.3 Vốn do liên doanh, liên kết . .10

1.2.1.4 Vốn hình thành từ các nguồn tự tài trợ 10

1.2.2 Vốn vay . .11

1.2.2.1 Vốn vay ngân hàng . . .9

1.2.2.2 Thuê mua, thuê tài chính, thuê hoạt động . .10

1.2.2.3 Phát hành trái phiếu công ty .11

1.2.2.4 Các khoản nợ tích luỹ .11

1.2.2.5 Tín dụng thương mại .12

1.2.2.6 Vốn vay của cán bộ công nhân viên .12

1.3 Cơ cấu vốn kinh doanh .13

1.3.1 Thực chất cơ cấu vốn kinh doanh .13

1.3.2 Đặc điểm cơ cấu vốn kinh doanh .14

1.3.3 Các yêu cầu đối với cơ cấu vốn kinh doanh .16

1.4 ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .17

1.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 17

1.4.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .18

1.4.2.1 Các chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn . .18

1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định .18

1.4.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 19

1.4.3 ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn .19

Chương II Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng tại Trung tâm Thương mại truyền hình . 25

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm .25

2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm .25

2.1.2 Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Trung tâm .26

2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của Trung tâm Thương mại truyền hình 26

2.1.2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức .27

2.1.2.3 Cơ quan chủ quản và hệ quản lý .28

2.2 Kết quả và phương hướng kinh doanh của Trung tâm 29

2.2.1 Kết quả kinh doanh .29

2.2.2 Cơ cấu sản phẩm .32

2.2.3 Những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh .33

2.2.4 Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh .34

2.2.5 Phương hướng kinh doanh .34

2.3 Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn của

Trung tâm .34

2.3.1 Sự biến động cơ cấu vốn theo nguồn vốn của Trung tâm .34

2.3.2 Phân tích sự biến động cơ cấu vốn theo nội dung vốn 37

2.3.3 Phân tích sự biến động hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn .38

2.3.4 Phân tích sự biến động hiệu quả sử dụng vốn lưu động .38

2.3.5 Phân tích tình hình tài chính của Trung tâm 46

2.4 Phân tích ảnh hưởng cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn . 48

2.4.1 Phân tích ảnh hưởng chung của cơ cấu vốn kinh doanh đến hiệu quả

sử dụng vốn của Trung tâm .48

2.4.2 Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 49

2.5 Những điểm bất hợp lý trong cơ cấu vốn của Trung tâm .52

2.5.1 Nguồn vốn vay chưa được sử dụng hiệu quả 52

2.5.2 Chi phí vốn cao 52

2.5.3 Dự trữ nhiều .52

2.5.4 Khả năng thanh toán yếu .52

2.5.5 Cơ cấu nợ chưa hợp lý .56 .

Chương III Phương pháp xây dựng cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng tại Trung tâm .57

3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Trung tâm .57

3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn .57

3.1.1.1 Các nhân tố bên ngoài 57

3.1.1.2 Các nhân tố nội bộ .58

3.1.2 Điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .60

3.1.2.1 Mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ 60

3.1.2.2 Đổi mới phương thức huy động vốn .61

3.1.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .64

3.1.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tài chính .64

3.1.2.5 Thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán các khoản nợ .64

3.1.2.6 Đào tạo và quản lý con người 64

3.2 Phương pháp xây dựng cơ cấu vốn .64

3.2.1 Các căn cứ chủ yếu để xây dựngk cơ cấu vốn 65

3.2.1.1 Kế hoạch kinh doanh 65

3.2.1.2 Nhu cầu vốn .66

3.2.1.3 Khả năng tự tài trợ và vay vốn của Trung tâm .76

3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 77

3.3.1 Môi trường kinh doanh .77

3.3.2 Phát triển và mở rộng thị trường tài chính .77

Kết luận .78

Danh mục tài liệu tham khảo 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY