Chuyên đề Nghiên cứu mô hình tập đoàn ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tập đoàn kinh tế 11

I. Một số vấn đề lý luận chung về tập đoàn kinh tế 11

1. Khái niệm tập đoàn kinh tế 11

1.1. Các quan niệm về tập đoàn kinh tế trên Thế giới: 11

1.2. Quan niệm và quy định pháp luật về tập đoàn ở Việt Nam: 12

2. Quá trình hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế trên thế giới. 14

2.1. Cac-ten 14

2.2. Xanh-đi-ca 15

2.3. Tờ-rớt 15

2.4. Konzern 16

II. Các phương thức hình thành tập đoàn 17

1. Công ty mẹ mua công ty khác và biến thành công ty con của mình. 17

2. Sáp nhập công ty 17

3. Thuê khoán công ty 17

4. Trao đổi cổ phần 18

III. Những đặc trưng của các tập đoàn kinh tế: 18

IV. Một số mô hình tập đoàn kinh tế phổ biến trên Thế Giới: 18

1. Mô hình tập đoàn theo cấu trúc holding: 19

2. Mô hình tập đoàn kinh tế theo cấu trúc hỗn hợp: 20

3. Tập đoàn kinh tế theo cấu trúc sở hữu: 21

3.1. Tập đoàn cấu trúc sở hữu đơn giản: 21

3.2. Tập đoàn bao gồm các doanh nghiệp thành viên đồng cấp đầu tư và kiểm soát lẫn nhau 21

4. Mô hình tập đoàn trong tập đoàn: 21

5. Tập đoàn kinh tế theo loại hình liên kết: 21

5.1. Tập đoàn theo liên kết ngang là chủ yếu: 21

5.2. Tập đoàn theo liên kết dọc là chủ yếu: 22

5.3. Tập đoàn liên kết hỗn hợp đa ngành, đa lĩnh vực. 23

CHƯƠNG II: Nghiên cứu các mô hình tập đoàn ở một số nước Đông Á 24

I. Mô hình tập đoàn Chaebol- Hàn Quốc: 24

1. Khái quát về Chaebol: 24

1.1. Định nghĩa: 24

1.2. Quy mô và số lượng: 24

1.3. Mô hình của chaebol: 24

2. Lịch sử hình thành và phát triển của chaebol: 24

2.1. Sự hình thành của chaebol: 24

2.2. Sự phát triển của chaebol: 25

2.3. Sự thất bại của chaebol: 25

3. Cơ cấu tổ chức đặc trưng của chaebol: 26

3.1. Liên kết ngang và sự đa dạng hóa ngành nghề: 26

3.2. Liên kết dọc: 27

3.3. Cơ chế tập trung quyền lực: 27

3.4. Các cuộc họp ban giám đốc: 30

3.5. Cơ cấu sở hữu và bổ nhiệm gia đình: 30

3.6. Sự chia sẻ nguồn lực: 31

3.7. Sự trợ cấp chéo trong tập đoàn: 32

3.8. Cơ cấu vốn và quản lý thị trường vốn: 32

4. Những điểm mạnh của mô hình chaebol: 33

4.1. Thế mạnh từ sự liên kết dọc: 33

4.2. Quan hệ với ngân hàng: 34

4.3. Tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn đầu phát triển nhờ cơ chế tập trung nguồn lực 34

5. Những điểm yếu của mô hình tập đoàn Chaebol: 35

5.1. Bất lợi từ cơ chế quản lý tập trung quyền lực và sở hữu gia đình: 35

5.2. Chế độ sở hữu và quản lý trong gia đình: 36

5.3. Bất lợi từ sự liên kết chiều dọc: 37

5.4. Bất cập trong chế độ chia sẻ nguồn lực: 38

5.5. Thất bại trong chiến lược đa dạng hóa: 39

5.6. Nguy cơ từ cơ chế quản lý tín dụng: 39

II. Mô hình tập đoàn Keiretsu- Nhật Bản: 40

1. Khái quát về Keiretsu: 40

1.1. Định nghĩa: 40

1.2. Mô hình của keiretsu: 40

1.3. Quy mô và số lượng: 41

2. Lịch sử hình thành và phát triển của keiretsu: 41

2.1. Lịch sử hình thành của Keiretsu: 41

2.1.1. Zaibatsu- tiền thân của Keiretsu: 41

2.1.2. Từ zaibatsu tới keiretsu: 42

2.2. Quá trình phát triển của Keiretsu: 43

3. Cơ cấu tổ chức đặc trưng của keiretsu: 44

3.1. Keiretsu chiều ngang: 44

3.1.1. Cơ chế quản trị phân tán quyền lực: 44

3.1.2. Sở hữu chéo cổ phần: 45

3.1.3. Ngân hàng chính- trung tâm của keiretsu: 46

3.1.4. Công ty thương mại tổng hợp (sogo shosha): 47

3.1.5. Giám đốc chỉ định: 49

3.1.6. Vay vốn trong nội bộ tập đoàn: 49

3.2. Keiretsu chiều dọc: 50

3.2.1. Công ty liên kết và công ty thành viên: 50

3.2.2. Những quan hệ với công ty liên kết: 50

3.2.3. Quan hệ với những công ty thành viên: 51

4. Những điểm mạnh của mô hình keiretsu: 51

4.1. Sự tham gia của ngân hàng tạo nên sức mạnh cho keiretsu trong giai đoạn đầu phát triển 51

4.2. Thế mạnh từ hoạt động hỗ trợ của các shosha: 52

4.3. Thế mạnh từ sự thuyên chuyển nhân sự nội bộ: 53

4.4. Tăng cường liên kết dọc mang lại lợi ích cho các keiretsu: 54

4.5. Lợi thế từ các đơn vị thuê ngoài (outsource): 55

5. Những điểm yếu của mô hình keiretsu: 55

5.1. Nguy cơ lũng đoạn của các ngân hàng đối với hoạt động quản trị của ngân hàng 55

5.2. Nguy cơ đối với ngân hàng: 56

5.3. Sự hoạt động thiếu hiệu quả của shosha: 56

5.4. Thuyên chuyển nhân sự trong nội bộ tập đoàn: 56

5.5. Sự mở rộng các liên kết chiều dọc thiếu hiệu quả: 57

III. Mô hình tập đoàn doanh nghiệp- Trung Quốc: 57

1.Khái quát về tập đoàn doanh nghiệp: 57

1.1.Định nghĩa: 57

1.2. Cách thức hình thành tập đoàn: 58

2.Lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn doanh nghiệp: 58

2.1. Sự hình thành của tập đoàn doanh nghiệp: 58

2.2. Sự phát triển của tập đoàn doanh nghiệp: 59

3. Cơ cấu tổ chức đặc trưng của tập đoàn doanh nghiệp: 60

3.1. Mô hình liên kết của tập đoàn: 60

3.2. Cơ cấu sở hữu: 60

3.3. Cơ cấu tổ chức quản lý: 60

3.4. Sự liên kết giữa công ty mẹ và công ty con: 61

4. Những điểm mạnh của mô hình tập đoàn doanh nghiệp: 62

4.1. Chuyển đổi các công ty Nhà Nước thành các tập đoàn doanh nghiệp làm cho các tập đoàn độc lập hơn: 62

4.2. Tận dụng lợi thế theo quy mô: 63

4.3. Thực hiện chuyên môn hóa: 63

4.5. Mối quan hệ giữa tập đoàn doanh nghiệp với doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi cho cả hai bên: 64

4.6. Tập đoàn doanh nghiệp có thể giúp chính phủ quản lý các doanh nghiệp Nhà Nước và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô: 64

5. Những điểm yếu của mô hình tập đoàn doanh nghiệp: 65

5.1. Vấn đề về cơ cấu sở hữu: 65

5.2. Tập đoàn doanh nghiệp tiến hành cải cách không đầy đủ dẫn đến yếu kém trong quản lý: 66

5.3. Sự liên kết về mặt hành chính giữa các thành viên trong tập đoàn: 66

5.4. Vấn đề về cơ cấu tổ chức: 67

5.5. Các vấn đề về nhân sự: 67

5.6. Năng lực quản lý kinh doanh hạn chế: 68

5.7. Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà Nước và kinh doanh không dựa trên cơ sở cạnh tranh 69

5.8. Gánh nặng của cơ chế cũ để lại và nghĩa vụ xã hội trong quá khứ : 70

CHƯƠNG III.:Bài học cho Việt Nam trong qúa trình hình thành và phát triển các tập đoàn 71

I. Quá trình hình thành các tập đoàn ở Việt Nam: 71

1. Mô hình tổng công ty Nhà Nước- hình thức thí điểm tập đoàn kinh tế ở Việt nam 71

1.1. Sự hình thành các Tổng công ty Nhà Nước: 71

1.2. Thực trạng hoạt động của các Tổng công ty Nhà Nước: 72

1.3. Sự chuyển hóa các Tổng công ty Nhà Nước thành các tập đoàn: 72

2/ Các tập đoàn kinh tế tư nhân: 73

2.1. Thực trang quá trình hình thành tập đoàn tư nhân ở Việt Nam: 73

2.2. Cơ cấu một số tập đoàn tư nhân ở Việt Nam: 75

II. Lựa chọn mô hình tập đoàn: 77

1. Hàn Quốc: 77

2. Nhật Bản: 78

3. Trung Quốc: 79

III. Một số bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và quản lý tập đoàn: 81

1. Tập đoàn nên được phát triển một cách tự thân, độc lập bằng biện pháp thị trường mà không phải biện pháp hành chính: 81

2.Phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân: 82

3. Hạn chế sự phụ thuộc vào Nhà Nước: 82

4. Kiểm soát hệ thống tài chính trong doanh nghiệp. 83

5. Kiểm soát hiệu quả chiến lược đa dạng hóa: 84

6. Nâng cao năng lực quản lý phù hợp với mở rộng quy mô 85

7. Tận dụng phương thức thuê ngoài (outsourcing): 85

8. Tận dụng lợi thế từ việc liên kết các thành viên trong tập đoàn nhưng không quá phụ thuộc lẫn nhau: 86

9. Không nên áp dụng cơ chế tập trung quyền lực: 87

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY