Chuyên đề Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên long của sinh viên truờng Đại Học An Giang

MỤC LỤC TÓM TẮTMỤC LỤCDANH MỤC CÁC HÌNHCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Trang 1 1.1 Cơ sở hình thành Trang 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trang 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu Trang 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trang 3 1.5 Kết quả mong muốn và ý nghĩa nghiên cứu Trang 3CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trang 4 2.1 Giới thiệu Trang 4 2.2 Khái niệm về hành vi tiêu dùng Trang 4 2.3 Quy trình quyết định mua hàng Trang 4 2.3.1 Nhận thức nhu cầu Trang 4 2.3.2 Tìm kiếm thông tin Trang 4 2.3.3 Đánh giá các phương án Trang 6 2.3.4 Quyết định mua sản phẩm Trang 6 2.3.5 Hàng vi sau khi mua Trang 6 2.4 Mô hình nghiên cứu Trang 7CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 9 3.1 Nguồn dữ liệu Trang 9 3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu Trang 9 3.3 Phương Pháp phân tích dữ liệu Trang 10 3.4 Thang đo Trang 10 3.5 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu Trang 11 3.6 Mô hình quy trình nghiên cứu Trang 12 3.7 Tiến độ nghiên cứu Trang 13CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN CÔNG TY THIÊN LONG Trang 14 4.1 Hình thành và phát triển Trang 144.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 14 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trang 155.1 Giới thiệu Trang 155.2 Thông tin mẫu Trang 155.3 Hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long Trang 15 5.3.1 Nhận thức nhu cầu Trang 15 5.3.2 Tìm kiếm thông tin Trang 16 5.3.3 Đánh giá các phương án Trang 17 5.3.4 Ra quyết định Trang 20 5.3.5 Hành vi sau khi mua Trang 23CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 27 6.1 Giới thiệu Trang 276.2 Kết luận Trang 27 6.2.1 Nhận thức nhu cầu Trang 27 6.2.2 Tìm kiếm thông tin Trang27 6.2.3 Đánh giá các phương án Trang 27 6.2.4 Ra quyết định Trang 28 6.2.5 Hàng vi khi sau mua Trang 28 6.3 Kiến nghị Trang 286.4 Hạn chế của nghiên cứu Trang 29 Tài liệu tham khảo Trang 30Phụ lục Trang 31

MỤC LỤC

TÓM TẮT

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Trang 1

1.1 Cơ sở hình thành Trang 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trang 2

1.3 Phạm vi nghiên cứu Trang 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu Trang 3

1.5 Kết quả mong muốn và ý nghĩa nghiên cứu Trang 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trang 4

2.1 Giới thiệu Trang 4

2.2 Khái niệm về hành vi tiêu dùng Trang 4

2.3 Quy trình quyết định mua hàng Trang 4

2.3.1 Nhận thức nhu cầu Trang 4

2.3.2 Tìm kiếm thông tin Trang 4

2.3.3 Đánh giá các phương án Trang 6

2.3.4 Quyết định mua sản phẩm Trang 6

2.3.5 Hàng vi sau khi mua Trang 6

2.4 Mô hình nghiên cứu Trang 7

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 9

3.1 Nguồn dữ liệu Trang 9

3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu Trang 9

3.3 Phương Pháp phân tích dữ liệu Trang 10

3.4 Thang đo Trang 10

3.5 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu Trang 11

3.6 Mô hình quy trình nghiên cứu Trang 12

3.7 Tiến độ nghiên cứu Trang 13

CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN CÔNG TY THIÊN LONG Trang 14

4.1 Hình thành và phát triển Trang 14

4.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 14

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trang 15

5.1 Giới thiệu Trang 15

5.2 Thông tin mẫu Trang 15

5.3 Hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long Trang 15

5.3.1 Nhận thức nhu cầu Trang 15

5.3.2 Tìm kiếm thông tin Trang 16

5.3.3 Đánh giá các phương án Trang 17

5.3.4 Ra quyết định Trang 20

5.3.5 Hành vi sau khi mua Trang 23

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 27

6.1 Giới thiệu Trang 27

6.2 Kết luận Trang 27

6.2.1 Nhận thức nhu cầu Trang 27

6.2.2 Tìm kiếm thông tin Trang27

6.2.3 Đánh giá các phương án Trang 27

6.2.4 Ra quyết định Trang 28

6.2.5 Hàng vi khi sau mua Trang 28

6.3 Kiến nghị Trang 28

6.4 Hạn chế của nghiên cứu Trang 29

Tài liệu tham khảo Trang 30

Phụ lục Trang 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY