Chuyên đề Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bột giặt của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang

MỤC LỤC Chương 1. Giới thiệu 11.1. Cơ sở hình thành đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 11.3. Phạm vi nghiên cứu 11.4. Phương pháp nghiên cứu 21.5. Ý nghĩa nghiên cứu 21.6. Kết cấu đề tài 2Chương 2. Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 32.1. Định nghĩa hành vi người tiêu dùng 32.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 32.2.1. Những yếu tố trình độ văn hóa 42.2.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội 52.2.3. Các yếu tố mang tính chất cá nhân 52.2.4. Các yếu tố mang tính chất tâm lý 62.3. Quá trình thông qua quyết định mua hàng 72.3.1. Nhận thức nhu cầu 82.3.2. Tìm kiếm thông tin 82.3.3. Đánh giá các phương án 82.3.4. Quyết định mua 82.3.5. Hành vi sau mua 82.4. Mô hình nghiên cứu 9Chương 3. Phương pháp nghiên cứu 103.1. Thiết kế nghiên cứu 103.2. Thang đo 103.3. Mẫu 103.4. Quy trình nghiên cứu 11Chương 4. Kết quả nghiên cứu 124.1. Thông tin mẫu 124.2. Hành vi tiêu dùng 134.2.1. Nhận thức nhu cầu 134.2.2. Tìm kiếm thông tin 144.2.3. Đánh giá các phương án 164.2.4. Quyết định mua 194.2.5. Hành vi sau mua 22Chương 5. Kết luận và kiến nghị 245.1. Kết luận 245.1.1. Nhận thức nhu cầu 245.1.2. Tìm kiếm thông tin 245.1.3. Đánh giá các phương án 245.1.4. Quyết định mua 245.1.5. Hành vi sau mua 245.2. Kiến nghị 24Tài liệu tham khảo 26Phụ lục: Bản câu hỏi phỏng vấn i

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu 1

1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3. Phạm vi nghiên cứu 1

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu 2

1.6. Kết cấu đề tài 2

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 3

2.1. Định nghĩa hành vi người tiêu dùng 3

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 3

2.2.1. Những yếu tố trình độ văn hóa 4

2.2.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội 5

2.2.3. Các yếu tố mang tính chất cá nhân 5

2.2.4. Các yếu tố mang tính chất tâm lý 6

2.3. Quá trình thông qua quyết định mua hàng 7

2.3.1. Nhận thức nhu cầu 8

2.3.2. Tìm kiếm thông tin 8

2.3.3. Đánh giá các phương án 8

2.3.4. Quyết định mua 8

2.3.5. Hành vi sau mua 8

2.4. Mô hình nghiên cứu 9

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu 10

3.1. Thiết kế nghiên cứu 10

3.2. Thang đo 10

3.3. Mẫu 10

3.4. Quy trình nghiên cứu 11

Chương 4. Kết quả nghiên cứu 12

4.1. Thông tin mẫu 12

4.2. Hành vi tiêu dùng 13

4.2.1. Nhận thức nhu cầu 13

4.2.2. Tìm kiếm thông tin 14

4.2.3. Đánh giá các phương án 16

4.2.4. Quyết định mua 19

4.2.5. Hành vi sau mua 22

Chương 5. Kết luận và kiến nghị 24

5.1. Kết luận 24

5.1.1. Nhận thức nhu cầu 24

5.1.2. Tìm kiếm thông tin 24

5.1.3. Đánh giá các phương án 24

5.1.4. Quyết định mua 24

5.1.5. Hành vi sau mua 24

5.2. Kiến nghị 24

Tài liệu tham khảo 26

Phụ lục: Bản câu hỏi phỏng vấn i

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY