Chuyên đề Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – Techcombank

MỤC LỤC

BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Phương thức tín dụng chứng từ (L/C) 5

1.1.1. Khái niệm và giải thích thuật ngữ 5

1.1.2. Đặc điểm của giao dịch L/C 6

1.1.3 Quy trình nghiệp vụ L/c 7

1.1.4. Thư tín dụng. 8

1.1.5. Ý nghĩa kinh tế của việc sử dụng L/C đối với các bên tham gia 9

1.2. Những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại 10

1.2.1 Khái niệm hiệu quả của TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 10

1.2.2 Một số chỉ tiêu cơ bản xác định hiệu quả của TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 12

1.2.2.1 Chỉ tiêu định lượng 12

1.2.2.2 Chỉ tiêu định tính 13

1.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 15

1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 15

1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 16

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI TECHCOMBANK 18

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – TechComBank 18

2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – Techcombank. 18

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank 21

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 24

2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 25

2.1.2.3 Hoạt động phi tín dụng 26

2.1.2.4 Hoạt động đầu tư gián tiếp 27

2.1.3 Techcombank Hoàn Kiếm. 29

2.1.4 Trung tâm thanh toán quốc tế và xử lý nghiệp vụ Techcombank – Chức năng và cơ cấu tổ chức 31

2.2 Thực trạng hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank 32

2.2.1 Thực trạng hiệu quả thanh toán L/C xuất 32

2.2.2. Thực trạng hiệu quả thanh toán hàng nhập theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Techcombank 39

2.2.2.1 Quy trình thanh toán hàng nhập thep phương thức tín dụng chứng từ 39

2.2.2.2 Hoạt động thanh toán L/C nhập khẩu tại ngân hàng Techcombank. 45

2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank thông qua một số chỉ tiêu 48

2.3.1 Chỉ tiêu định lượng 48

2.3.2 Chỉ tiêu định tính 50

2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank 55

2.4.1 Ưu điểm trong việc phát triển hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank 55

2.4.2 Những hạn chế trong việc phát triển hoạt động TTQT tại Techcombank 57

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 62

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI TECHCOMBANK 66

3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cho ngân hàng Techcombank 66

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức L/C của Techcombank 67

3.2.1 Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên thực hiện hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 67

3.2.2. Đẩy mạnh công tác marketing trong hoạt động TTQT của Techcombank 69

3.2.3 Đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp XNK của Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới 71

3.2.3.1 Đối với các doanh nghiệp NK: 71

3.2.3.2 Đối với các doanh nghiệp XK: 72

3.3. Một số kiến nghị. 73

3.3.1 Đối với cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước. 73

3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước. 74

3.4.4. Kiến nghị với khách hàng là các DN XNK của Việt Nam 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY