Chuyên đề Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Hà Nội

MỤC LỤC

Chương I: Tổng quan về hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 8

1.1. Phương thức tín dụng chứng từ 8

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 8

1.1.1.1. Khái niệm 8

1.1.1.2. Đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 9

1.1.2. Nội dung chính của thư tín dụng 10

1.1.3. Các bên tham gia và ưu nhược của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với các bên tham gia 13

1.1.3.1. Các bên tham gia 13

1.1.3.2. Ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với các bên tham gia 14

1.1.4. Các loại thư tín dụng cơ bản và quy trình ngiệp vụ 15

1.1.4.1. Thư tín dụng có thể hủy ngang 15

1.1.4.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang 15

1.1.4.3. Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận 16

1.1.4.4. Các loại L/C đặc biệt 17

a) Thư tín dụng có điều khoản đỏ 17

b) Thư tín dụng chuyển nhượng 19

c) Thư tín dụng giáp lưng 20

d) Thư tín dụng tuần hoàn 22

e) Thư tín dụng dự phòng 23

f) Thư tín dụng đối ứng 24

1.2. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 25

1.2.1. Thanh toán nhập khẩu 25

1.2.1.1. Khái niệm thanh toán nhập khẩu 25

1.2.1.2. Vai trò của thanh toán nhập khẩu 25

1.2.1.3. Các phương thức thanh toán nhập khẩu 27

1.2.2. Khái niệm hiệu quả thanh toán nhập khẩu 32

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu 32

1.2.3.1. Quy mô thanh toán nhập khẩu của Ngân hàng so với toàn ngành 32

1.2.3.2. Thu nhập ròng từ hoạt động thanh toán nhập khẩu 33

1.2.3.3. Tỉ lệ doanh thu từ thanh toán nhập khẩu so với tổng doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế 33

1.2.3.4. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu 34

1.2.3.5. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc tăng cường và hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 34

1.2.3.6. Hiệu quả hoạt động thanh toán nhập khẩu được đánh giá thông qua việc tăng cường và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng XNK 34

1.2.3.7. Các chỉ tiêu định tính khác 34

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 35

1.3.1. Nhân tố chủ quan 35

1.3.2. Nhân tố khách quan 36

Chương II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNTHN 39

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 39

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 39

2.1.1.1. Thông tin chung 39

2.1.1.2.Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 39

2.1.1.3.Định hướng phát triển 40

2.1.1.4. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động 41

2.1.1.5.Dịch vụ và hoạt động 44

2.1.2 Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội trong 3 năm gần đây 46

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 46

2.1.2.2. Hoạt động tín dụng 49

2.1.2.3. Hoạt động thanh toán quốc tế 54

2.1.2.4. Hoạt động thanh toán ngân hàng trong nước 55

2.1.2.5. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 56

2.1.2.6. Công tác ngân quỹ 57

2.1.2.7. Dịch vụ ngân hàng, phát hành và thanh toán thẻ 58

2.1.2.8. Kết quả hoạt động kinh doanh 59

2.1.2.9. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010 60

2.2. Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 60

2.2.1. Thực trạng thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 60

2.2.1.1. Quy trình thanh toán 60

2.2.1.2. Các loại L/C được áp dụng 65

2.2.1.3. Biếu phí dịch vụ thanh toán nhập khẩu theo L/C 65

2.2.1.4. Thực trạng thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 68

2.2.2. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN. 69

2.2.2.1. Hiệu quả thể hiện qua doanh số thanh toán 69

2.2.2.2. Hiệu quả thể hiện qua thu nhập từ hoạt động thanh toán 72

2.2.2.3. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu và đẩy mạnh quản lý rủi ro. 74

2.2.2.4. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc tăng cường và hỗ trợ hoạt động bảo lãnh 74

2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN 75

a) Những kết quả đạt được 75

b) Hạn chế và nguyên nhân 76

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 79

3.1. Định hướng phát triển của NHNT HN trong thời gian tới 79

3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng 79

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010. 81

3.1.3. Định hướng nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 82

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN 83

3.2.1. Hoàn thiện quy trình thanh toán 83

3.2.2. Tăng cường công tác tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng 84

3.2.3. Cải tiến và nâng cao công nghệ thanh toán 84

3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng để đẩy mạnh thanh toán nhập khẩu theo L/C. 85

3.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 86

3.2.6. Đẩy mạnh công tác quản lý phòng ngừa rủi ro 86

3.2.7. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mạng lưới kinh doanh 87

3.3. Một số kiến nghị 87

3.3.1. Kiến nghị với NHNT HN 87

3.3.2. Kiến nghị với doanh nghiệp nhập khẩu 87

3.3.3. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY