Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU. SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 3

1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng Ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 3

1.1.2.1. Tín dụng phân theo hình thức tài trợ 3

1.1.2.2. Tín dụng phân theo thời gian 5

1.1.2.3. Tín dụng phân theo hình thức đảm bảo 6

1.1.2.4. Tín dụng phân theo rủi ro 6

1.2. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 6

1.2.1. Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 6

1.2.2. Vai trò của hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 7

1.2.3. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 9

1.2.3.1 Cho vay trên cơ sở hối phiếu 9

1.2.3.2 Cho vay theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C - Letter of credit) 10

1.2.3.3. Cho vay theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ 13

1.2.3.4. Bảo lãnh 13

1.2.3.5. Bao thanh toán xuất khẩu (Factoring) 14

1.2.3.6. Chiết khấu nợ dài hạn (Forfaiting) 15

1.3. Hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 16

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 16

1.3.2. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 17

1.3.2.1. Chỉ tiêu lợi nhuận tín dụng tài trợ XNK 17

1.3.2.2. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 18

1.3.2.3. Chỉ tiêu chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 19

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 21

1.4.1. Nhân tố chủ quan 21

1.4.2. Nhân tố khách quan 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 28

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 32

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 32

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 35

2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu 39

2.1.3.4. Hoạt động ngân quỹ 40

2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 44

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP

2.2.1.1. Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu 44

2.2.1.2. Hoạt động bảo lãnh 54

2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội thông qua các chỉ tiêu 56

2.2.2.1. Phân tích chỉ tiêu về lợi nhuận tín dụng XNK 56

2.2.2.2. Phân tích chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng XNK 58

2.2.2.3. Phân tích chỉ tiêu về chất lượng tín dụng XNK 59

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 60

2.3.1. Những kết quả đạt được 60

2.3.2. Những hạn chế 62

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 63

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 66

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 66

3.1.1. Định hướng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 66

3.1.2. Định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 68

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội 69

3.2.1. Giải pháp về huy động vốn 69

3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 70

3.2.3. Đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá rộng rãi hình ảnh ngân hàng và các chương trình tín dụng tài trợ XNK 71

3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 72

3.2.5. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 73

3.2.6. Nâng cao chất lượng phân tích tín dụng 74

3.2.7. Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 75

3.3. Một số kiến nghị 76

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan 76

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 78

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 79

3.3.4. Kiến nghị với khách hàng 80

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY