Chuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: 1

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 1

1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ : 2

1.1.1 Mạng lưới chi nhánh : 2

1.1.2 Các cổ đông lớn: 3

1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng : 3

1.1.4 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng: 3

1.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN: 6

1.3 GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT: 8

1.4 SƠ ĐỒ CƠ CẤUTỔ CHỨC VÀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG. 9

CHƯƠNG II: 10

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10

PHẦN I: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM: (bảng số liệu 1) 10

PHẦN II: CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NHÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ:(bảng số liệu 2) 13

PHẦN III: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM: 16

1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm 16

1.1 Tiền gửi tiết kiệm: 16

1.1.1 Những quy định chung về tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển nhà TP. Hố Chí Minh. (thể lệ tiền gửi tiết kiệm) 16

1.1.2 Những quy định cụ thề đối với tiền gửi tiết kiệm 18

1.2 Kế toán nghiệp vụ tiền gữi tiết kiệm 20

1.2.1 Những quy định chung về nghiệp vụ kế toán tiền gữi tiết kiệm 20

1.2.2 Qui trình kế toán tiền gửi tiết kiệm 21

1.2.3 nguyên tắc và phương pháp tính lãi. 23

1.2.4 Hạch toán kế toán tiền gửi tiết kiệm 24

B. Hạch toán kế toán tiền gửi tiết kiệm (vốn góc) : 26

C. Phương pháp tính lãi và hạch toán trả lãi tiền gửi tiết kiệm: 27

1) Tài khoản sử dụng: 27

2) Hạch toán trả lãi theo phương pháp dự chi 28

3) Trả lãi CCGV: 33

4) Hạch toán bổ sung lãi dự chi CCGV trích thiếu do chênh lệch giá vàng: 33

5) Tất toán trước hạn CCGV : 34

6) Đối chiếu cuối năm: 34

2) Kế toán tiền gửi không kì hạn 35

2.1 Tiền gửi không kì hạn: 35

2.1.1 Những qui định chung: 35

2.1.2 Những qui định riêng 35

2.2 Kế toán tiền gửi thanh toán 36

2.2.1 Qui trình kế toán tiền gửi thanh toán: 36

1. Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng phát triển nhà 36

2) Sử dụng tài khoản tiền gửi 38

3) Tất toán tài khoản tiền gửi: 38

2.2.2 Hạch toán kế toán tiền gửi thanh toán 39

1. Tài khoản sử dụng: 39

2. Hạch toán kế toán tiền gửi không kì hạn: 40

NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 46

1. MỤC TIÊU: 46

2. DỀ XUẤT CỤ THỂ: 47

2.1 Những biện pháp thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán huy động vốn: 47

2.2 Qui mô ngân hàng và mạng lưới hoạt động 48

2.3 Công tác điều hành quản trị và hoạch định chiến lược : 48

2.4 Nhân sự 49

2.5 Đa dạng hoá càc dịch vụ ngân hàng nhằm gia tăng nguồn vốn huy động. 50

2.6 Công nghệ thông tin ngân hàng. 53

2.7 Marketing ngân hàng 54

1) chính sách chiêu thị khách hàng: 54

2) Tiếp xúc với báo chí: 55

3) Phong cách phục vụ của nhân viên: 56

4) Chính sách đa dạng hoá tiền gửi: 56

5) Chính sách về tiền gửi tiết kiệm 57

6) Chính sách kiều hối 58

7) Công tác thanh toán: 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY